กสศ.รับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐา หลังคว้าสองรางวัล‘สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์’

กสศ.รับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐา หลังคว้าสองรางวัล‘สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์’

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 65 นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นผู้แทน กสศ. เข้ารับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากการคัดเลือกสื่อที่ผลิตผลงานคุณภาพ เนื้อหาปลอดภัย และสร้างสรรค์ต่อสังคม ภายใต้โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธี

นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผลงานสื่อที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังและศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทย ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ โดยเชื่อมั่นว่า หากผนึกกำลังเข้ากับการสนับสนุนของภาครัฐ เช่น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะสามารถขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สังคมไทย รวมถึงเปิดช่องทางโอกาสใหม่ ๆ ในการผลักดันอุตสาหกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ ให้เป็น Thailand Soft Power สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ และเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศได้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รองประธานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ขอบคุณผู้สร้างสรรค์สื่อทุกท่าน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม โดยผลงานคุณภาพทุกชิ้น จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในวงการสื่อ รวมถึงผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์งานเพื่อสังคม เพราะงานทุกชิ้นจะสร้างแรงกระเพื่อมทั้งน้อยใหญ่ ที่สามารถผลักดันให้วงการสื่อและสังคมไทยพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำหรับ 2 รางวัลที่ กสศ. ได้รับครั้งนี้ เป็นผลงานในประเภท ‘สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์’ เรื่อง ‘กสศ. จดหมายลาครู’ และประเภท ‘นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์’ จากเว็บไซต์ ‘วิชาชีวิต’ ซึ่งเป็นผลงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส โดยมุ่งสื่อสารสู่สังคม เพื่อให้เกิดความตระหนัก ตื่นตัว และชวนให้คนทุกคนร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการทำงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไปด้วยกัน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2