“ศ.สมพงษ์ จิตระดับ” กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. ได้รับยกย่อง “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567”

“ศ.สมพงษ์ จิตระดับ” กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. ได้รับยกย่อง “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567”

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2567 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศคุรุสภาเรื่องผลการคัดเลือก “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567” ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกบุคคลและนิติบุคคลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567” โดยมีบุคคลและนิติบุคคลได้รับยกย่องในฐานะผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 7 ราย ดังนี้

1. ประเภทบุคคล จำนวน 6 ราย

  • 1.1 พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ)
  • 1.2 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  • 1.3 ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ
  • 1.4 ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์
  • 1.5 นายธงชัย ชิวปรีชา
  • 1.6 นายวิชัย ชิตวิมาน

2. ประเภทนิติบุคคล จำนวน 1 ราย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)