กสศ. ผนึกกำลัง อาชีวะ มุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านตัวแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพ ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

กสศ. ผนึกกำลัง อาชีวะ มุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านตัวแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพ ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  พร้อมด้วย นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้, ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณครูและสถานศึกษา, ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมหารือกับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และนางปัทมาวีระวานิช นายกสภาสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือประเด็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสายอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สอศ.

สำหรับสาระสำคัญของการหารือในครั้งนี้ คือการทำงานร่วมกันระหว่าง กสศ. และ สอศ. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่จะส่งเสริม ช่วยเหลือ และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ครอบครัวฐานะยากจนและด้อยโอกาส การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเชื่อมโยงเครือข่ายครูอาชีวศึกษาของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนและติมอร์เลสเต ตลอดจนไปถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่าง กสศ. และ สอศ. ทุกปีการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาจากระดับ ม.ต้น สู่ระดับปวช. และม.ปลายสู่ระดับ ปวส.

ทั้งนี้ กสศ. ได้นำเสนอตัวแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และทุนศึกษาต่อเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” สร้างโอกาสให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสควบคู่ไปกับการพัฒนาสถานศึกษา มีระบบการส่งเสริมและดูแลด้านทักษะชีวิต หลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาและการส่งเสริมการมีงานทำที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2565 นี้กสศ.จะมีการจัดประชุมวิชาการการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อเชิดชูและยกย่องสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เยาวชนฐานะยากจนและด้อยโอกาส

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กสศ. ได้เปิดรับข้อเสนอจากสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาสายอาชีพ หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 ปี) จากทุกสังกัดสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://eefinnovet.com/ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทรศัพท์ 02-079-5475 กด 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2