กสศ. ผนึกกำลัง อาชีวะ มุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านตัวแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพ ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

กสศ. ผนึกกำลัง อาชีวะ มุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านตัวแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพ ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  พร้อมด้วย นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้, ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณครูและสถานศึกษา, ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมหารือกับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และนางปัทมาวีระวานิช นายกสภาสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือประเด็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสายอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สอศ.

สำหรับสาระสำคัญของการหารือในครั้งนี้ คือการทำงานร่วมกันระหว่าง กสศ. และ สอศ. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่จะส่งเสริม ช่วยเหลือ และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ครอบครัวฐานะยากจนและด้อยโอกาส การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเชื่อมโยงเครือข่ายครูอาชีวศึกษาของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนและติมอร์เลสเต ตลอดจนไปถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่าง กสศ. และ สอศ. ทุกปีการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาจากระดับ ม.ต้น สู่ระดับปวช. และม.ปลายสู่ระดับ ปวส.

ทั้งนี้ กสศ. ได้นำเสนอตัวแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และทุนศึกษาต่อเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” สร้างโอกาสให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสควบคู่ไปกับการพัฒนาสถานศึกษา มีระบบการส่งเสริมและดูแลด้านทักษะชีวิต หลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาและการส่งเสริมการมีงานทำที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2565 นี้กสศ.จะมีการจัดประชุมวิชาการการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อเชิดชูและยกย่องสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เยาวชนฐานะยากจนและด้อยโอกาส

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กสศ. ได้เปิดรับข้อเสนอจากสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาสายอาชีพ หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 ปี) จากทุกสังกัดสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://eefinnovet.com/ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทรศัพท์ 02-079-5475 กด 2