ชี้แจงกรณีข่าวเกี่ยวข้องทุนเสมอภาค

ชี้แจงกรณีข่าวเกี่ยวข้องทุนเสมอภาค

ตามที่ปรากฏข่าวบนสื่อออนไลน์ อ้างอิงถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ​โดยได้เห็นชอบ แผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีงบประมาณ 2565  ​พร้อมให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวน 9,100 บาท  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ม.6 นั้น  จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวพบว่ามีเนื้อหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในหลายประเด็น

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงคือในปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการบริหาร กสศ. ได้เสนอของบประมาณจากคณะรัฐมนตรีไปที่ 7,635.67 ล้านบาท แต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลดงบประมาณที่คณะกรรมการบริหาร กสศ. เสนอไป 2 ครั้งตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 จาก 7,635.67 ล้านบาท ปรับลดลง 1,078.8051 ล้านบาท เหลือ 6,556.8649 ล้านบาท โดยเป็นการปรับลดอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค จากที่ กสศ. เสนอเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนระดับประถมศึกษาอัตราใหม่ 5,100 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอัตราใหม่ 4,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอัตราใหม่ 9,100 บาท  ซึ่งครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอให้คงอัตราเงินอุดหนุนไว้ที่อัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อปีเช่นเดิม  และ เมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณให้ปรับลดงบประมาณ กสศ. ในร่าง พรบ.งบประมาณประจำปี 2565 อีก 904.5775 ล้านบาท เหลือ 5,652.29 ล้านบาท รวมการปรับลดทั้ง 2 ครั้ง เป็นการปรับลดราว 2,000 ล้านบาท จึงทำให้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษยังคงอยู่ในอัตราเดิมคือ 3,000 บาทต่อคนต่อปี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล- มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพฐ. อปท.และบก.ตชด.

อย่างไรก็ตาม ในชั้นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร กสศ.จะเตรียมจัดทำคำขอแปรญัตติงบประมาณในส่วนที่สามารถขอแปรคืนกลับมาได้ไม่เกิน 900 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่มีความแน่นอนในระหว่างปีการศึกษา 2564-2565 ต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2