กสศ. เปิด “Mobile School” พาโอกาส “การเรียนรู้” และ “วุฒิการศึกษา” ไปให้เด็กหลุดจากระบบ

กสศ. เปิด “Mobile School” พาโอกาส “การเรียนรู้” และ “วุฒิการศึกษา” ไปให้เด็กหลุดจากระบบ

นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า กสศ.ริเริ่ม โครงการเชิงรุก “Mobile School เข้าเรียนไม่ได้ ให้โรงเรียนไปหา” พาโอกาส “การเรียนรู้” และ “วุฒิการศึกษา” ไปให้เด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและหลุดพ้นจากวงจรความยากจน โครงการนี้เริ่มต้นนำร่องใน 25 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือของ กสศ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายศูนย์การเรียนโดยสถาบันทางสังคม ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะ สถานประกอบการ ภาคเอกชน นักวิชาชีพสาขาต่างๆ และชุมชน

พัฒนะพงษ์ สุขมะดัน

“จุดเน้นของ Mobile School เข้าเรียนไม่ได้ ให้โรงเรียนไปหา คือ เราจะทำงานเชิงรุก เน้นความยืดหยุ่น ตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียนเป็นรายคน เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ตามความถนัด ความสนใจ ที่สำคัญต้องเป็นการศึกษากินได้ การเรียนรู้เพื่อปากท้อง สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และได้วุฒิการศึกษาอย่างน้อย ม.6 เพื่อยกระดับรายได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ

ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า Mobile School เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา อายุระหว่าง 7 -24 ปี ที่มีข้อจำกัดในชีวิตไม่สามารถเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษารูปแบบอื่นได้ จัดการศึกษาช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเครือข่ายศูนย์การเรียนโดยสถาบันทางสังคมทั่วประเทศ เป็นหน่วยผู้จัดการการศึกษา จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite มีครูพี่เลี้ยง ทำหน้าที่เป็น Learning Designer ช่วยแนะแนว ให้คำปรึกษา และร่วมออกแบบแผนการศึกษา เส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความพร้อม ความถนัด ความสนใจที่แตกต่างกันเป็นรายคน โดยจะทำงานเชื่อมประสานร่วมกับผู้จัดการรายกรณีหรือ Case Manager ของเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งอยู่ในพื้นที่กับน้องๆ กลุ่มนี้

“Mobile School เข้าเรียนไม่ได้ ให้โรงเรียนไปหา ใช้ช่องทางการเรียนรู้และเก็บตัวชี้วัดผ่านเครื่องมือที่หลากหลายที่หลากหลาย เชื่อมโยงวิชาการ ชีวิต อาชีพ สะสมผลงานผ่าน กิจกรรม สื่อ ภาพถ่าย ใบงาน รายละเอียดการฝึกอาชีพ หลักฐานการผ่านงาน ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร ฯลฯ”

สำหรับ น้องๆที่ออกกลางคัน วุฒิการศึกษาไม่สมบูรณ์ก็สามารถสมัคร Mobile School ได้ มีวิธีเทียบโอนวุฒิการศึกษา โดยจะมีครูพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาของ Mobile School ดำเนินการติดตามร่วมกับผู้เรียน ในการติดต่อโรงเรียนเดิมที่ออกกลางคันเพื่อขอผลการเรียนเดิมที่ไม่สมบูรณ์ เกรดที่ติด 0, ร, มส เพื่อมาเทียบโอน

นอกจากนี้Mobile School ยังร่วมกับธนาคารโอกาส  และศูนย์แบ่งต่อ มูลนิธิกระจกเงา สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น อุปกรณ์การเรียนรู้ออนไลน์ตามความจำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ มือสองสภาพดี สำหร้บน้องๆ ที่ไม่มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ เครื่องเขียน อุปกรณ์ศิลปะ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์งานฝีมือ/คหกรรม อุปกรณ์ฝึกอาชีพ และอื่นๆ ตามความจำเป็นของผู้เรียน

ทั้งนี้กสศ. ได้เปิดตัว Mobile School เข้าเรียนไม่ได้ ให้โรงเรียนไปหา เป็นครั้งแรกที่ โดมลานกีฬาของชุมชนคลองเตยล็อก 4-5-6 โดยมีเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาจากจากชุมชนคลองเตย และชุมชนใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมและสมัครเรียน

ภายในงานได้มีการแนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจ จากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน เช่น เรียนแก้จน ด้วยหลักสูตรทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กับ KFC, เรียนรู้ในสนามข่าวกับ หลักสูตร The Reporters Junior ของ คุณแยม ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters, มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม ศูนย์การเรียน ฟู้ดแพชชั่น จำกัด โดยบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (Food Passion) บริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหาร บาร์บีคิวพลาซ่า, ห้องเรียนนอกกรอบ Free Form School โดยกลุ่มคลองเตยดีจัง, ชิม ชอบ โชกโชน เชี่ยวชาญ ห้องเรียนเติมฝัน โดยศูนย์การเรียน CYF, Anywhere Anytime เรียนครบจบที่เรา โดยศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก อุปถัมภ์ และห้องเรียนอาชีพยุคใหม่  โดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

เด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา สามารถสมัครเรียน Mobile School  กสศ. ได้ที่ อีเมล์ mibileschool@eef.or.th หรือ โทร 02-079-5475 กด 0