ครม.มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม

ครม.มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติอนุมัติตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์ จิตระดับ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคประชาสังคม) ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง อยู่ในวาระเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคประชาสังคม) ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ทั้งนี้ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ เป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีผลงานนำเสนอเรื่องปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะผลงานวิจัยต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้ ศ.ดร.สมพงษ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อีกด้วย