“ครม.” รายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศต่อที่ประชุมวุฒิสภา

“ครม.” รายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศต่อที่ประชุมวุฒิสภา

นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา มีการประชุมวุฒิสภาในวาระพิจารณาเรื่องด่วน รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นการรายงานในรอบ 3 เดือน ระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. 2563 ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ

โดย นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนคณะรัฐมนตรี (ครม.) รายงานความคืบหน้าแผนการปฏิรูปว่า ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน มีการกำหนดเรื่องและประเด็นการปฏิรูป จำนวนทั้งสิ้น 173 เรื่อง โดยมีการจัดระดับความสำเร็จเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย

1) ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10
2) ดำเนินการสำเร็จมากกว่า ร้อยละ 75 ของแผนฯ จำนวน 70 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40
3) ดำเนินการได้ร้อยละ 50 – 75 ของแผนฯ จำนวน 62 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36
4) ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนฯ จำนวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14

ทั้งนี้ นายอนุชา กล่าวถึงการปฏิรูปด้านการศึกษาไว้อย่างมีนัยสำคัญว่า  “ได้มีการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อาทิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน กสศ. ทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) รวมถึงโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในภาคเรียนที่ 1 /2563

นอกจากทุนเสมอภาค กสศ. ยังจัดสรรทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงให้แก่เยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 20 ล่างของประเทศ ให้มีโอกาสศึกษาต่อสายอาชีพในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

ทุนครูรัก(ษ์) ถิ่น สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและไม่อาจจะควบรวมเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชากรวัยแรงงานซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตามความถนัด และพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้

รวมถึงทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ให้แก่กลุ่มนักเรียนช้างเผือกที่มีฐานะยากจนกลุ่มล่างให้มีโอกาสเรียนต่อและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

รมต.สำนักนายกฯ กล่าวว่า  ประโยชน์ที่ได้รับคือ ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ได้เรียนต่อ ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ตลอดจนการพัฒนาทักษะอาชีพในสาขาที่เป็นความต้องกาารของตลาด

สำหรับความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ ได้แก่  1. ด้านการเมือง เช่น การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การบริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน จากระบบ Biz Portal 3. ด้านกฎหมาย เช่น มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดี รวมทั้งมีกลไกการทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้แล้ว 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

5. ด้านเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร บริหารจัดการผลิตภัณฑ์เกษตรตามแผนที่ (Zoning by Agri-Map)  6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง โดยนโยบายประชารัฐขจัดขยะทะเล 7. ด้านสาธารณสุข เช่น ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) 8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การปฏิรูปแนวทางการกำกับดูแลสื่อออนไลน์ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม 9. ด้านสังคม เช่น การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม

10. ด้านพลังงาน เช่น การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น จัดทำและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานผ่านระบบสารสนเทศ 12. ด้านการศึกษา เช่น การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2