2 ปีสู่เส้นทางเสมอภาคการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

2 ปีสู่เส้นทางเสมอภาคการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

2 ปีสู่เส้นทางเสมอภาคการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เติบโตครบรอบ 2 ปี เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา

กสศ. เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ยากจนและด้อยโอกาสที่สุดในประเทศมาตลอด ทำให้ในเวลาเพียง 2 ปี เราสามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ได้มากกว่า 1 ล้านคนแล้ว

และนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น กสศ. ยังมีอีกหลายภารกิจที่จะต้องดำเนินการ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้าง พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครูต่อไป

ร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม