2 ปีสู่เส้นทางเสมอภาคการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

2 ปีสู่เส้นทางเสมอภาคการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

2 ปีสู่เส้นทางเสมอภาคการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เติบโตครบรอบ 2 ปี เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา

กสศ. เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ยากจนและด้อยโอกาสที่สุดในประเทศมาตลอด ทำให้ในเวลาเพียง 2 ปี เราสามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ได้มากกว่า 1 ล้านคนแล้ว

และนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น กสศ. ยังมีอีกหลายภารกิจที่จะต้องดำเนินการ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้าง พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครูต่อไป

ร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2