ข้อเรียนรู้จากการบูรณาการฐานข้อมูล จังหวัดลำปาง

ข้อเรียนรู้จากการบูรณาการฐานข้อมูล จังหวัดลำปาง

“รูปแบบกิจกรรมและกระบวนการที่ทีมหนุนเสริมเข้าไปชวนคณะทำงาน ABE แต่ละจังหวัดทำงานร่วมกันอาจมี Concept เหมือนกัน แต่ผลลัพธ์จากกการบูรณาการข้อมูลของแต่ละจังหวัดนั้นขึ้นอยู่กับบริบทสถานการณ์ และจุดเน้นการทำงานของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจังหวัดลำปางได้ผลลัพธ์ในเชิงโมเดลการทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเด็กปฐมวัย”

ผลลัพธ์จากกการบูรณาการข้อมูลของคณะทำงาน ABE จังหวัดลำปาง ได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็น “จุดเน้นสำคัญที่จังหวัดสามารถนำไปใช้เป็นโมเดลในการพัฒนาระบบนิเวศการส่งเสริมคุณภาพการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ซึ่งมี 5 ประเด็น ได้แก่

1. เด็กปฐมวัย ควรมุ่งเน้นพัฒนาการ 4 ด้าน คือ พัฒนาการทางกาย พัฒนาการทางใจ พัฒนาการทางการเรียนรู้ สติปัญญา และ พัฒนาการทางสังคม
2. ผู้ปกครอง ควรมุ่งเน้นการพัฒนา 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การให้ความรู้ในการจัดการหรือทักษะการคิด (Executive Functions หรือ EF) และสร้างเจตคติที่ดีในการเลี้ยงดูลูก รวมทั้งควรมีการส่งเสริมทักษะชีวิต อาชีพ การเงิน และสังคม
3. ครู ควรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในด้านการส่งเสริมพัฒนาการ การถ่ายทอดความรู้ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการดูแลเด็กปฐมวัย
5. การให้เงินช่วยเหลือทางตรง ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจน ทั้งรูปแบบเงินช่วยเหลือ หรือ ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย

โดยพบช่องว่างในการทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง 3 ประเด็น คือ กลไกบูรณาการคณะทำงาน การจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างระบบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการขับเคลื่อนงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งหากคณะทำงาน ABE จังหวัดลำปางสามารถลดหรือปิดช่องว่างเหล่านี้ได้ และมุ่งเน้นการทำงานตามจุดเน้นสำคัญ 5 ประเด็น ก็จะสามารถพัฒนาเป็นโมเดลการพัฒนาระบบนิเวศการส่งเสริมคุณภาพการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในจังหวัดลำปางได้

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า