กสศ. กู้วิกฤตความเหลื่อมล้ำ

กสศ. กู้วิกฤตความเหลื่อมล้ำ

ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทยมีมานาน
ไม่ว่าจะมีวิกฤต COVID-19 หรือไม่ก็ตาม
จากการมีเด็กๆ ในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และโอกาสทางการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก
ซึ่งต้องการกลไกที่เข้ามาช่วยเหลือ
ให้มีความพร้อมและโอกาสเท่าเทียม
จึงเป็นเหตุผลและที่มาของการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ในฐานะเครื่องมือใหม่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการ
ลดความเหลื่อมล้ำและปฏิรูปการศึกษาในระยะยาวพลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวไว้ว่า
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่รัฐบาล
จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ น่าเป็นเครื่องมือใหม่
ที่มีความสำคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในระยะยาวอ่า

นเพิ่มเติม : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นเครื่องมือใหม่ที่มีความสำคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในระยะยาว

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2