กสศ. กู้วิกฤตความเหลื่อมล้ำ

กสศ. กู้วิกฤตความเหลื่อมล้ำ

ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทยมีมานาน
ไม่ว่าจะมีวิกฤต COVID-19 หรือไม่ก็ตาม
จากการมีเด็กๆ ในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และโอกาสทางการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก
ซึ่งต้องการกลไกที่เข้ามาช่วยเหลือ
ให้มีความพร้อมและโอกาสเท่าเทียม
จึงเป็นเหตุผลและที่มาของการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ในฐานะเครื่องมือใหม่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการ
ลดความเหลื่อมล้ำและปฏิรูปการศึกษาในระยะยาวพลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวไว้ว่า
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่รัฐบาล
จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ น่าเป็นเครื่องมือใหม่
ที่มีความสำคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในระยะยาวอ่า

นเพิ่มเติม : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นเครื่องมือใหม่ที่มีความสำคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในระยะยาว

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม