เมื่อมีเด็กไม่ได้เรียนต่อเพราะความยากจน

เมื่อมีเด็กไม่ได้เรียนต่อเพราะความยากจน

วิกฤตโควิด-19 ทำให้เกิดปรากฎการณ์ความยากจนที่ซ้ำซ้อน ทั้งยากจนเฉียบพลัน จนถาวร และเกือบจน สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบเศรษฐกิจ

ชวนอ่านสถานการณ์และข้อเสนอเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนต่อ

อ่านต่อ : กสศ.สำรวจสถานการณ์เด็กหลุดออกนอกระบบหลังเปิดเทอมใหม่