ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระบบทุนการศึกษา เพื่อยุติวงจรความยากจนข้ามรุ่น

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระบบทุนการศึกษา เพื่อยุติวงจรความยากจนข้ามรุ่น

รู้หรือไม่?
ความยากจนในประเทศไทย ทำให้นักเรียนขาดโอกาสเรียนต่อ ม.ปลาย ถึง 47%
.
.
นั่นเป็นเพราะ
• ยิ่งเรียนสูง ค่าใช้จ่ายยิ่งเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สวัสดิการการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• ทุกวันที่ไปเรียน คือการเสียโอกาสทำงานของบางคน ทำให้ขาดรายได้ ‘เยาวชนจากครัวเรือนยากจน-ยากจนพิเศษ’ จึงเลือกที่จะไม่เรียนต่อหลังจบ ม.3 เพื่อทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว

แต่พวกเขาจำนวนมาก ต้องแลกกับการกลายเป็นแรงงานด้อยทักษะ และตกอยู่ในวังวนยากจนข้ามรุ่น
.
.
เพื่อแก้ปัญหานี้
ตั้งแต่ปี 2562 กสศ. ได้ขับเคลื่อน #ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง “ระบบทุนการศึกษา เพื่อยุติวงจรความยากจนข้ามรุ่น” โดยได้พัฒนาระบบทุนการศึกษาร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

1.สวัสดิการเรียนฟรีเต็มรูปแบบ
ทุนการศึกษาเรียนสำหรับเยาวชนกลุ่มยากจนในระดับรุนแรง ประกอบไปด้วยค่าเทอมและค่าครองชีพ เพื่อครอบคลุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหอพัก ค่าครองชีพ ฯลฯ ปีละ 2,500 ทุน
.
ปัจจุบันมีทุนสะสม 11,400 ทุน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน วิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอื่น ๆ 140 แห่งทั่วประเทศ

2.ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
เพราะ เรียนฟรีอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีหลักประกันคุณภาพการเรียนรู้และการมีงานทำ !
• ทางเลือกการศึกษาเพื่ออาชีพ ตอบโจทย์ชีวิตเยาวชน ตอบความต้องการตลาดแรงงาน
• ยกระดับการจัดการศึกษาสายอาชีพแบบองค์รวม ทั้งทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ และทักษะชีวิต ที่ใช้พื้นที่จังหวัดเป็นฐาน
• ระบบดูแลความเป็นอยู่ สวัสดิภาพ ของผู้รับทุนให้สามารถเรียนจบตามกำหนดเวลา รวมถึงพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพจิต
• หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงเพื่อสร้างแรงงานฝีมือ นวัตกรสายอาชีพ
• การส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จะจบการศึกษา เรียนแล้วได้วุฒิ ได้งานที่ตรงสาขาทันที
.
.
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566 กสศ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สอศ.
“เพื่อการดำเนินงานส่งเสริมผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง และสร้างความเข้มแข็งสถานศึกษาในการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน”

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.eef.or.th/news-220523

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า