ถอดบทเรียนจากจังหวัดนครราชสีมา 1 ใน 20 จังหวัด ต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่ทำงานร่วมกับ กสศ.

ถอดบทเรียนจากจังหวัดนครราชสีมา 1 ใน 20 จังหวัด ต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่ทำงานร่วมกับ กสศ.

เราจะพาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับมาเรียนได้อย่างไร?
ถอดบทเรียนจากจังหวัดนครราชสีมา 1 ใน 20 จังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่ทำงานร่วมกับ กสศ.โดยใช้บริบทพื้นที่เป็นสารตั้งต้นในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผ่านกระบวนการทำงาน ดังนี้
1. คุณครู กศน. จะนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ iSEE ลงพื้นที่สำรวจรอบแรก หากพบกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมจะทำการดึงเด็กกลับเข้าระบบ กศน. ทันที
2. อาสาสมัคร (Case Manager) หลังรับข้อมูลจากคุณครู กศน. แล้ว จะลงพื้นที่ในความดูแล เพื่อประกบตัวกลุ่มเป้าหมายและเก็บข้อมูลเพื่อหาปัญหาเชิงลึก นำมาระบุความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วนแบบรายคนทันที พร้อมนำเสนอแผนการช่วยเหลือเบื้องต้น และลงพื้นที่ซ้ำ เพื่อติดตามผล รายงานสถานการณ์กลุ่มเป้าหมายตลอดกระบวนการช่วยเหลือ
3. ทีมสหวิชาชีพจะรวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัคร ประเมินผล ออกแบบความช่วยเหลือเป็นรายคน วางแผนว่าจะช่วยอย่างไรให้ต่อเนื่อง พร้อมประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะทาง เช่น คณะแพทย์ นักกายภาพบำบัด รวมถึงการประสานภาคเอกชนเข้ามาช่วยด้านการฝึกวิชาชีพด้วย
4. คณะผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นผู้กำหนดภาพรวมโครงการ ตรวจสอบข้อมูลและแผนความช่วยเหลือ มองหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาว ทั้งการเรียนในระดับสูงขึ้นและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้
ซึ่งผลแห่งพลังความร่วมมือและความทุ่มเทนี้ก็ทำให้พบเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขต อ.เมืองนครราชสีมาจำนวน 11,610 คน คัดกรองจนได้กลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด 172 คน ดำเนินการส่งเข้าเรียนใน กศน. ทันที 3 คน ส่งเด็กวัยเรียนที่ยังไม่ได้รับการศึกษาเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 41 คน
ส่วนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนวางแผนให้ความช่วยเหลือรายกรณี ตามความเหมาะสม ทั้งส่งกลับเข้าเรียนในระบบการศึกษา เข้าอบรมในโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ หรือจัดหางานและมอบทุนประกอบอาชีพ รวมถึงกลุ่มที่จำเป็นต้องบำบัดรักษาตัวจากอาการเจ็บป่วย ก่อนมองหาแนวทางช่วยเหลือในลำดับถัดไป
นี่เป็นกระบวนการทำงานของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็น 1 ใน 20 จังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่ทำงานร่วมกับ กสศ. โดยใช้บริบทพื้นที่เป็นสารตั้งต้นในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ดังนั้นพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ก็สามารถนำแนวทางนี้เป็นตัวอย่างในการออกแบบให้เข้ากับบริบทสภาพแวดล้อมของตัวเองได้ เพื่อร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2