สถานการณ์เด็กในวิกฤตหลุดจากระบบการศึกษา เสียงเงียบที่ต้องฟัง ทางออกที่มองเห็น

สถานการณ์เด็กในวิกฤตหลุดจากระบบการศึกษา เสียงเงียบที่ต้องฟัง ทางออกที่มองเห็น

‘เปิดเทอมที่ไม่ได้เรียนต่อ’ สถานการณ์เด็กในวิกฤตหลุดจากระบบการศึกษา เสียงเงียบที่ต้องฟัง ทางออกที่มองเห็น

รายงานข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงลึก จำนวน 848 กรณีศึกษาของ ‘ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา กสศ.’ พบว่า ในปีการศึกษา 2566 สถานการณ์เด็กหลุดจากระบบการศึกษายังไม่พ้นวิกฤต

ภาพรวมสถานการณ์ พบว่า เด็กในวิกฤตการศึกษา 3 ใน 4 คน อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ โดยเป็นเด็กช่วงชั้นประถมศึกษา 58% และมัธยมศึกษาตอนต้น 24% สาเหตุส่วนใหญ่เชื่อมโยงครอบครัวทั้งหมด โดยพบว่ากว่า 70% ของเด็กวิกฤตฯ ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ และ 73% ชีวิตมีปัญหาซับซ้อนมากกว่า 1 เรื่อง

ทั้ง ๆ ที่อยู่ภายใต้นโยบายเรียนฟรี ทำไมเด็กหลุดจากระบบการศึกษาถึงยังวิกฤต?

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา กสศ. พบว่า ต้นเหตุใหญ่เกิดจากครอบครัวนักเรียนยากจนรุนแรง ชีวิตสิ้นหวังมองไม่เห็นอนาคต ประกอบไปด้วย

1. ผู้ปกครองมีรายได้น้อย โดยรายได้ของครัวเรือนที่มีเด็กกลุ่มวิกฤตฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 900 บาทต่อเดือนต่อคน ในขณะที่หนี้สิ้นอยู่ที่ 40,000 บาทต่อครัวเรือน ทำให้แต่ละครอบครัวมีหนี้สินสูงกว่ารายได้ประมาณ 45% .
2.ผู้ปกครองไม่มีงานทำ ทำให้ไร้ความสามารถดูแลเรื่องการศึกษา
3. ไม่มีค่าเดินทางมาเรียน
4. ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
5.ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะทางการศึกษา

หวังรัฐบาลใหม่ผลักดันเป็นวาระเร่งด่วน ช่วยให้เด็กพ้นวิกฤตหลุดจากระบบการศึกษา โดยมีข้อเสนอมาตรการดังนี้

1. สร้างงานสร้างอาชีพให้พ่อแม่เด็กยากจนยืนหยัดได้
2. สวัสดิเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่ครอบคลุมทุกช่วงชั้น โดยเฉพาะอนุบาล ม.ปลาย สายอาชีพ และทุกรูปแบบการศึกษาที่ยังไม่ได้รับในส่วนนี้ นอกจากนี้สวัสดิการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนด้วย เช่น ค่าเดินทาง ซึ่งจากผลการสำรวจพบว่ามีเด็กจำนวนมากที่ต้องหลุดออกนอกระบบการศึกษา เพราะไม่สามารถแบกรับค่าเดินทางในการไปเรียนหนังสือได้
3. มีทางเลือกการศึกษาที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นเพื่อเด็ก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า