ภาพรวมสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ภาพรวมสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา กองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) ได้รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หลัง COVID-19 ภาคเรียนที่ 1/2563 ซึ่งผลกระทบจาก COVID-19 นี้ ยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยที่ขยายตัวห่างกันมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันประเทศไทยมีนักเรียนยากจนและนักเรียนด้อยโอกาสประมาณ 2.1 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 29.9% จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด ทั้งยังมีเด็ก เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา (อายุ 6-14 ปี) จำนวนมากถึง 430,000 คน มิหน้ำซ้ำสถานการณ์ COVID-19 นี้ยิ่งทำให้จำนวนนักเรียนยากจนพิเศษเพิ่มขึ้นกว่า 300,000 คน ซึ่งจำนวนนักเรียนเหล่านี้ล้วนมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจหลุดออกนอกระบบการศึกษา หากไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นอกจากมิติด้านตัวเลขของจำนวนเด็กนักเรียนยากจนแล้ว นี้ยังพบว่าคุณภาพโรงเรียนในชนบทของประเทศไทยมีความล้าหลัง เมื่อเทียบกับโรงเรียนในเมืองถึง 2 ปีการศึกษา

และเพราะความยากจนทำให้ช่องว่างการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กยากจนห่างกับคนรายได้ปานกลางถึง 20 เท่า หรือในเด็กยากจนค่าเฉลี่ยที่มีโอกาสในการศึกษาต่อระดับชั้นอุดมศึกษามีเพียง 5% ต่อรุ่นเท่านั้น

ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงส่วนนึงของมิติความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งหากเราทุกคนไม่ช่วยกัน ตัวเลขเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นและช่องว่างทางการศึกษาของเด็กไทยจะยิ่งห่างขึ้นกันไปอีก

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เรามุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กไทย ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู เพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความเสมอภาคทางการศึกษาคือ กุญแจสำคัญในการช่วยให้เด็กตีฝ่าวงล้อมความยากจนชั่วคนให้หมดไปจากประเทศไทยได้ ซึ่ง กสศ. เราไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้เพียงลำพัง เราจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ท้องถิ่น ภาควิชาการ สื่อมวลชน ภาคเอกชน ดังนั้นอยากให้ทุกคนมาร่วมกัน

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2