ติดตามสถิติทุพโภชนาการของนักเรียนยากจนพิเศษในไทย

ติดตามสถิติทุพโภชนาการของนักเรียนยากจนพิเศษในไทย

ระบบ iSEE ติดตามอัตราการเจริญเติบโตของนักเรียนยากจนพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash-Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาค ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 โดยเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์แสดงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-18 ปี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
มีนักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการ แบบน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุ จำนวนถึง 46,053 คน คิดเป็น 6.6% ของนักเรียนยากจนพิเศษทั้งหมด ส่วนที่มีน้ำหนักค่อนข้างน้อยกว่าเกณฑ์ มีจำนวน 54,108 คน คิดเป็น 7.8% ของนักเรียนยากจนพิเศษทั้งหมด แม้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาอาจจะดูไม่น่าตกใจมากนัก แต่ที่น่าสังเกตและน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือ ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลของนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึง 73% ทั้งที่เป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเพียงพอส่งผลทั้งต่อพัฒนาการด้านร่างกายและเชื่อมโยงไปยังด้านอื่นๆ ด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
สถิติเกี่ยวกับนักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการแบบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กล่าวมาช่วยให้เราเข้าใจปัญหา แม้เป็นเพียงตัวเลขเปอร์เซ็นต์หลักหน่วย แต่ในตัวเลขนั้นเต็มไปด้วยความฝัน ความหวังของเด็กไทยหลายหมื่นคน มีเพียงความร่วมมือของทุกฝ่ายเท่านั้นที่จะช่วยต่อเติมโอกาสของพวกเขา เพื่อให้ความเป็นไปได้อันไม่รู้จบในชีวิตพวกเขาไม่ถูกจำกัดด้วยความยากจนของครอบครัว
ร่วมเติมเต็มมื้อเช้าให้กับน้องๆ
กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
บริจาควันนี้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2