ในวันที่ COVID-19 แพร่กระจายทั่วโลก แต่ความเท่าเทียมทางการศึกษายังกระจุกตัว

ในวันที่ COVID-19 แพร่กระจายทั่วโลก แต่ความเท่าเทียมทางการศึกษายังกระจุกตัว

เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กไทย
ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช้ในการเรียนหนังสือ
และเด็กในกลุ่มที่ยากลำบากที่สุด
มีเพียง 57% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
นั่นแปลว่าความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
ยังคงกระจุกตัวอยู่แค่บางส่วนเท่านั้น
.
ซึ่งเป็นโจทย์ที่โรงเรียน คุณครู ผู้ปกครอง
และภาครัฐต้องหาทางออกร่วมกัน
ว่าจะใช้วิธีการแบบไหนที่เหมาะสม
กับพื้นที่การศึกษาของตัวเอง
เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในระยะยาว
.
ขณะเดียวกันแนวทางการเรียนแบบอื่น
อย่างโทรทัศน์ วิทยุ หรือชุดเอกสาร Learning Box Set
ก็สามารถเป็นทางออกให้กับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลนี้ได้เหมือนกัน
.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก:
ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา
สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม