กิจกรรม Go Go! OD EEF: Learn Unlearn Relearn! : การพัฒนาบุคลากรและองค์กรประจำปี

กิจกรรม Go Go! OD EEF: Learn Unlearn Relearn! : การพัฒนาบุคลากรและองค์กรประจำปี

ผจก. นำทีมบุคลากรร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์กรในหัวข้อ EEF: Learn – Unlearn – Relearn นอกสถานที ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เน้นการทำงานเป็นทีม (Team Building) การปฏิบัติอย่างเสมอกัน การสื่อสารโดยอาศัยการไว้ใจ การยึดถือตามบทบาทหน้าที่ การสร้างองค์กรเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีผู้บริหาร บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 90 คน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2