กิจกรรม Go Go! OD EEF: Learn Unlearn Relearn! : การพัฒนาบุคลากรและองค์กรประจำปี

กิจกรรม Go Go! OD EEF: Learn Unlearn Relearn! : การพัฒนาบุคลากรและองค์กรประจำปี

ผจก. นำทีมบุคลากรร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์กรในหัวข้อ EEF: Learn – Unlearn – Relearn นอกสถานที ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เน้นการทำงานเป็นทีม (Team Building) การปฏิบัติอย่างเสมอกัน การสื่อสารโดยอาศัยการไว้ใจ การยึดถือตามบทบาทหน้าที่ การสร้างองค์กรเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีผู้บริหาร บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 90 คน