การขับเคลื่อนจริยธรรม กสศ.

การขับเคลื่อนจริยธรรม กสศ.

กิจกรรม/การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมสำหรับบุคลากร กสศ. ครั้งที่ 1/67

24 มกราคม 2567 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ ลานกิจกรรม โซน เอ สำนักงาน กสศ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 105 คน (ทางออนไลน์ จำนวน 50 คนและ ที่สำนักงาน จำนวน 55 คน)


การอบรมมาตรฐานจริยธรรมสำหรับพนักงานใหม่

4 มกราคม 2567 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม กสศ. และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล แก่พนักงานบรรจุใหม่ จำนวน 15 คน


ทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

นาย ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ นายสิทธิเกียรติ จันทรี สำนักธรรมาภิบาล
และ นายรชต อารีพรรค ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมแก่บุคลากรภายในองค์กร

การขับเคลื่อนจริยธรรม