ร่วมเติมเต็มมื้อเช้าให้กับน้องๆ

ยอดเงินบริจาค

1,667,768 บาท

คิดเป็นมื้อเช้า (มื้อละ 20 บาท)

83,388 มื้อ

บริจาควันนี้ สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (วิธีลดหย่อนภาษีและออกใบเสร็จ)

เพราะมื้อเช้า เป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุด

แต่ความยากไร้ของนักเรียนยากจนพิเศษ ทําให้ไม่ได้ทานอาหารเช้าที่มีคุณค่า หรืออดมื้อเช้าในทุกๆ วัน โดยที่เด็กๆ ไม่รู้เลยว่าการที่ตนเองไม่ได้รับประทาน อาหารในตอนเช้านั้น ทําให้ตกอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การเจริญเติบโต ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา รวมถึงประสิทธิภาพในการ เรียนรู้ด้วย

แคมเปญมื้อนี้พี่เลี้ยง

หนึ่งในโครงการระดมความร่วมมือพัฒนาระบบอาหารเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ

ทุกการบริจาคของคุณจะช่วยให้เด็กๆได้รับประทานอาหารเช้า
ที่มีคุณค่าตามโภชนาการตลอดปีการศึกษา 2563 เบื้องต้นจะ
ส่งความช่วยเหลือไปยังนักเรียน 1,000 คนแรกที่อยู่ในภาวะ วิกฤตก่อนขยายผลต่อไป