คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

นักเรียนยากจนพิเศษ หมายถึงนักเรียนกลุ่มใด

นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ Mean Tests: PMT) และมีค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ยากจนพิเศษ (Extremely Poor) ที่ประเมินได้ในแต่ละปีตามสภาพเศรษฐกิจ

เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข หมายความว่าอย่างไร

เงินอุดหนุนที่ กสศ. จัดสรรให้กับนักเรียนยากจนพิเศษตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ กสศ.กำหนด โดยนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน จะมีเงื่อนไขสำคัญที่พิสูจน์ประสิทธิภาพของเงินอุดหนุนดังกล่าว 2 ประการ คือ

1) การบันทึกการมาเรียนรายวันของนักเรียนยากจนพิเศษ โดยนักเรียนต้องรักษาอัตราการมาเรียนให้เกินร้อยละ 80 เพื่อป้องกันการออกจากระบบการศึกษา และ

2) การบันทึกค่าน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อติดตามและส่งเสริมพัฒนาการเจริญเติบโตที่สมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน


โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หมายความว่าอย่างไร

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คือ ทุนที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสายอาชีพ (วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือสถานศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เสนอโครงการเพื่อยกระดับการทำงานและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้เด็กเยาวชนยากจนและด้อยโอกาส โดยปลายทางสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะยกระดับสู่สถาบันนวัตกรรมชั้นสูง

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงมีทุนกี่ประเภท

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มี 2 ประเภท ได้แก่ ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 หรือเทียบเท่า

สาขาที่สถานศึกษาเสนอได้คือสาขาใด
 1. สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S Curve)
 2. สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
 3. สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และ เทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
 1. ทุนประเภท 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) เป็น นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า
 2. ทุนประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6/ปวช/3 หรือเทียบเท่า

ผู้ขอรับทุนทั้ง 2 ประเภท จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีรายได้เฉลี่ยสมาชิกต่อคนต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาทหรือด้อยโอกาส
 • มีศักยภาพในการศึกษาต่อหรือความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับสาขาที่เปิดรับ
มีเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาอย่างไร

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเป็นทุนให้เปล่า หากผู้รับทุนเรียนจนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดของประเภททุนไม่ต้องชดใช้ทุน แต่ในกรณีที่ผู้รับทุนรายใดไม่สามารถเรียนจนจบการศึกษา ผู้รับทุนรายนั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาชดใช้ทุน

เมื่อรับทุนจากโครงการนี้ ผู้รับทุนต้องยุติการรับทุนอื่นของภาครัฐที่มีลักษณะซ้ำซ้อนกัน ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนของชุมชน(ครูรัก(ษ์)ถิ่น)

เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาปฐมวัยและประถมศึกษาบางแห่ง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มีเป้าประสงค์หลักคือ การแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและโยกย้ายบ่อยของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น สู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนพื้นที่ห่างไกล ซึ่งได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครู อาทิสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำหรับการจัดสรรอัตราข้าราชการครูเกษียณในปี 2567 ให้กับโครงการเพื่อรองรับการบรรจุบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสรรถนะพื้นฐานของวิชาชีพครู มีสรรถนะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีสมรรถนะของนักพัฒนาชุมชน กลับไปเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ด้วยหลักการสำคัญของโครงการข้างต้น โครงการจึงใช้ตำบลที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีอัตราบรรจุข้าราชการครูในปี 2567 เป็นฐานในการค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนผู้รับทุน และสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาปฐมวัยและประถมศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาผู้รับทุนได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันผลิตและพัฒนาครูที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของภูมิลำเนาท้องถิ่นของตน เพื่อให้นักศึกษาผู้รับทุนได้เรียนในระบบการหล่อหลอมที่เข้าใจ และสอดคล้องกับบริบทชุมชนมากที่สุด


โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ

ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ หมายความว่าอย่างไร

ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ คือทุนที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านสายอาชีพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาต่อเต็มศักยภาพต่อเนื่องระดับปริญญาตรีขึ้นไป

นักศึกษาที่รับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา ในปี 2561
 3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนในปีการศึกษา 2562 ที่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในสาขาวิชาชีพเดียวกันและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
 4. มีผลการเรียนสะสมอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 ในสาขาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือมีเกียรติประวัติดีเด่น มีผลงานระดับชาติหรี่อระดับภาคอาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยสถานศึกษาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อ
สถาบันการศึกษาสามารถยื่นเสนอชื่อนักศึกษาทุนสาขาใดได้บ้าง
 1. สาขาที่เป็นเป้าหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve) อุตสาหกรรม
  ยานยนต์ใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาห์กรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร
 2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher School Quality Program)

การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) คืออะไร

การพัฒนาโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้ทั้งระบบ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย

 1. โรงเรียนกำหนดการเป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน
 2. เกิดการใช้ระบบสารสนเทศ (Info) สำหรับผู้บริหารและครูเพื่อใช้ในการบริหาร โดยเฉพาะการดูแลติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล
 3. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายต่างๆ (Network) และด้านการจัดการเรียนการสอน
 4. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครูในระดับชั้นเรียน (Classroom) ที่เป็น Active Learning รูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนตามที่กำหนด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมีแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่กำหนดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21และมีแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบต้องดำเนินงานร่วมกับทีมพี่เลี้ยงภายนอกโรงเรียน (Coach) เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม จัดกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำเทคนิคกระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เหตุใดกลุ่มเป้าหมายที่เริ่มดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ จึงเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบและกลุ่มเด็กปฐมวัย ก่อนกลุ่มเป้าหมายอื่น

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและเด็กปฐมวัยเป็น 2 ใน 7 ของกลุ่มเป้าหมายหลักที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยทั้งสองกลุ่มมีความสำคัญ ดังนี้

 1. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เป็นกลุ่มที่ขาดเจ้าภาพหลักในการดูแลช่วยเหลือ รวมถึงขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลืออย่างทันการณ์และสามารถติดตามดูแลได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เด็กปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมอง การลงทุนในการศึกษากับเด็กวัยนี้จะให้ผลตอบแทนทางสังคมที่สูงมากถึงร้อยละ 13.7 ต่อปี ดังนั้นการสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลเพื่อให้มีพัฒนาการที่สมวัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ

โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

หน่วยพัฒนาอาชีพคืออะไร

คือหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่มีแนวคิดการพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงาน อาทิ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนพัฒนาอาชีพ องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยพัฒนาอาชีพที่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
 • สถานภาพ เป็นหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐเอกชนและภาคประชาสังคมที่มีรูปแบบการพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงาน
 • การส่งเสริมอาชีพ เป็นหน่วยพัฒนาอาชีพซึ่งมีประวัติที่แสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพ การฝึกอบรม หรือการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานเชิงพื้นที่ เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์การทำงานชุมชนหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ความพร้อม เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ ความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และความเชี่ยวชาญ
กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับโอกาสคือใคร

ประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือความด้อยโอกาสตามเกณฑ์ที่กำหนด

แรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส หมายความว่าอย่างไร

กลุ่มประชากรวัยแรงงานนอกระบบที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีรายได้ต่ำกว่า 6,500 บาท ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม และหัตถกรรม รวมถึงในอุตสาหกรรมเบา เน้นการใช้แรงงานหนักและราคาถูก รวมถึงต้องมีการยกระดับสินค้าที่ผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและมาตรฐาน โดยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการที่ดี


หากท่านยังมีข้อสงสัยหรืออยากรู้คำตอบเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามได้โดยตรง โดยคลิก “แชทกับ กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” (Messenger App) บริเวณด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ หรือคลิกที่นี่

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2