Banner
มูลนิธิขวัญชุมชน
สุรินทร์

‘ขวัญชุมชน’ มูลนิธิที่ยกระดับแรงงานนอกระบบในชุมชนด้วยโครงการฝึกทักษะ ‘ผ้าไหมสร้างสรรค์’

สิ่งที่ทำให้ผ้าไหมมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมไม่เสื่อมคลาย คงเป็นความพิเศษของผ้าไหมที่ผ้าชนิดอื่นๆ ไม่มี เช่น คุณภาพของเนื้อผ้าที่มีความทนทาน ใส่สบาย และมีความเงางามเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงผ้าไหมบางรูปแบบก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ ‘ผู้ผลิต’ ผ่านเทคนิคการทอและลวดลายอันหลากหลาย ซึ่งเมื่อพูดถึงผ้าไหมที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นผ้าไหมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดสุรินทร์คือหนึ่งในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหม มีรายได้จากการซื้อขายผ้าไหมปีละไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท และมีกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ผลิตผ้าไหมอยู่ราว 60,000 ชีวิต ‘มูลนิธิขวัญชุมชน’ หน่วยงานพัฒนาอาชีพในจังหวัดสุรินทร์ ได้บอกเล่าเรื่องราวของผ้าไหมในแง่มุมของผู้ผลิตว่าอุตสาหกรรมผ้าไหมสร้างรายได้ให้กับแรงงานระดับชาวบ้านมากมาย ตั้งแต่กลุ่มคนเลี้ยงไหม ไปจนถึงการทอผ้าไหม ซึ่งอาชีพเหล่านี้เป็นดั่งอาชีพเสริมที่ช่วย ‘ประกันรายได้’ ให้กับชาวบ้านยามที่พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ผ้าไหมจึงเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระในครัวเรือนของชาวบ้าน

แต่ถึงแม้รายได้จากผ้าไหมจะเข้ามาจุนเจือและสร้างอาชีพให้กับคนจำนวนหนึ่ง เหล่าแรงงานที่เกี่ยวข้องหรือตัวผู้ผลิตเองกลับยังประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอยู่อีกมาก สาเหตุก็มาจากการที่พวกขายจำต้องขายผลผลิตในราคาต่ำกว่าต้นทุน ด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจของพวกเขาเอง รวมไปถึงการไม่มีอำนาจต่อรองราคา นอกจากนี้แรงงานบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการผลิตก็ยังขาดทักษะฝีมืออีกมากซึ่งเป็นอุปสรรคในการก้าวไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูงขึ้น

มูลนิธิขวัญชุมชน จึงได้เลือกพื้นที่ชุมชนในตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุมชนในการดำเนินโครงการ ‘เตรียมความพร้อมกลุ่มแรงงานนอกระบบขาดโอกาสสู่ตลาดงานสร้างสรรค์’ ที่พวกเขาหวังว่าจะเป็น ‘หน้าต่างแห่งโอกาส’ ในการพัฒนาแรงงานนอกระบบที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในการฝึกทักษะฝีมือ เช่น เด็กและเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับฝีมือของแรงงานกลุ่มนี้ให้มีศักยภาพมากขึ้น

นอกจากการพัฒนาแรงงานแล้ว มูลนิธิขวัญชุมชน ยังมองไปถึงการเชื่อมโยงทุนชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดผ้าไหมให้ไปสู่ตลาดใหม่ๆ ตามยุคสมัยด้วย นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้โครงการของมูลนิธิขวัญชุมชนได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ ‘โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส’ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสนับสนุนด้านแหล่งทุนให้พวกเขาสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยจะมีการติดตามความคืบหน้ของโครงการจากกสศ. อยู่เสมอ

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานสร้างสรรค์กลุ่มแรงงานนอกระบบขาดโอกาสในชุมชน

มูลนิธิขวัญชุมชน

 • โทร: 081-7905876 , มือถือสำนักงาน 081-9764700
 • ผู้ประสานงาน: นางสุภาพร ทองสุข

เป้าประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง พร้อมกับความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ ของแรงงานนอกระบบขาดโอกาสโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
 2. เชื่อมโยงและสนับสนุนให้กลุ่มแรงงานนอกระบบขาดโอกาสเข้าถึงตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมพื้นบ้านในชุมชน

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2