Banner
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้
นราธิวาส

อบต.บาเระใต้ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมแนวคิดเกษตรกร ให้พึ่งพาตัวเองผ่านการ ‘ลดรายจ่าย’ และ ‘เพิ่มรายได้’

ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนรายได้เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม ทั้งการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชผักต่าง ๆ แต่รายได้ส่วนนี้ก็ยังไม่พอที่จะจุนเจือครอบครัวของพวกเขาได้อยู่ดี บางครอบครัวจึงมีการหารายได้เพิ่มเติมจากการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กที่ใช้แรงงานภายในครอบครัวและใช้เงินลงทุนน้อย เช่น การแกะสลักผลไม้ การสานเสื่อกระจูด การตัดเย็บเสื้อผ้า การสานย่านลิเภา เป็นต้น 

แม้ชุมชนจะเริ่มมีการดำเนิน จัดการแก้ไขปัญหาเองในบ้างส่วนแล้วก็ตาม ถึงอย่างนั้น คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านยังพัฒนาขึ้นตามที่คาดหวัง สืบเนื่องจากหลายปัจจัย อีกทั้งยังจำเป็นต้องการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 

ด้วยเหตุดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยตรง ทั้งยังมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดจึงได้ก่อตั้ง ‘โครงการเพิ่มรายได้เกษตรกร และผู้ว่างงานโดยใช้วิถีเกษตรพอเพียง ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส’ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและผู้ว่างงานจำนวน 70 คน

โครงการได้จัดทำหลักสูตรการผลิต ‘ปุ๋วชีวภาพ’ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ ‘ลดรายจ่าย’ จากการผลิตปุ๋ยใช้งานเอง โดยขณะเดียวกัน หากใครมีศักยภาพในการผลิตสูงก็จะสามารถนำไปจัดจำหน่ายเพื่อ ‘เพิ่มรายได้’ ต่อได้ด้วย ซึ่งโครงการจะมีการอบรมวิธีวางแผนการตลาด และการจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ให้อย่างครบครัน

ที่สำคัญโครงการฯ ได้มีการนำ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ปรัชญาสำคัญจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สอนให้คนไทยรู้จักการประมาณตน ใช้จ่ายอย่างประหยัด หรือไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหลักการที่คนไทยทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นพระราชดำริที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ต้องการพัฒนาชีวิตของประชาชนชาวไทยให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกภิวัฒน์ 

ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกคู่กับแนวคิดของศาสนาอิสลามในการพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง สืบเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการฯ ได้ร่วมส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนั้น ได้นำความรู้ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพอเพียงตามวิถีอิสลามมาปรับใช้ให้เข้ากัน เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เช่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อนามัยประจำตำบล คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และ กลุ่มเกษตรอำเภอบาเจาะ เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการฯ มุ่งหวังว่าเมื่อคนในพื้นที่มีความเข้าใจการเกษตรแบบวิถีพอเพียงแล้ว ตำบลบาเระใต้จะพัฒนาตนเองไปเป็นพื้นที่ต้นแบบและเกษตรกรต้นแบบให้พื้นที่อื่นเข้ามาศึกษาโมเดลการทำการเกษตรวิถีพอเพียงเช่นนี้ได้เพื่อขยายฐานให้ชุมชนอื่นดำเนินชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันเป็นรากฐานให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป

 

โดยโครงการฯ ได้มีการนำ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ปรัชญาสำคัญจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้คนไทยรู้จักการประมาณตน ใช้จ่ายอย่างประหยัด หรือไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหลักการที่คนไทยทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นพระราชดำริที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ต้องการพัฒนาชีวิตของประชาชนชาวไทยให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกภิวัฒน์

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

เพิ่มรายได้เกษตรกร และผู้ว่างงานโดยใช้วิถีเกษตรพอเพียง ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้

 • โทร: 08 1275 1815
 • ผู้ประสานงาน: นายสับรี มะวิง

เป้าประสงค์

1.ต้นน้ำ

 • เกิดความรู้ในเรื่องของการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 • เกิดความรู้ในเรื่องของการทำแผนการตลาด แบบออนไลน์ และตลาดชุมชน
 • เกิดความรู้ในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพ

2.กลางน้ำ

 • ได้วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ
 • ได้สร้างเพจ และได้ตลาดชุมชน
 • ได้เครือข่ายเกษตรกร 

3.ปลายน้ำ

 • เกิดพื้นที่ต้นแบบ
 • มีเกษตรกรต้นแบบ
 • มีตลาดออนไลน์ และตลาดชุมชน
 • มีสมาชิกการเกษตรที่เพิ่มขึ้น

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2