แผนที่ทุนพัฒนาอาชีพ และนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

แผนที่ทุนพัฒนาอาชีพ และนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ค้นหาพื้นที่การทำงานช่วยเหลือประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยเลือกตัวกรองสืบค้นหน่วยงานที่ต้องการได้