กสศ.จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค

กสศ.จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. กรอบการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษา โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. ความร่วมมือและการบูรณาการทำงานเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ สพฐ.ในฐานะคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ)

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. แนวทางการบูรณาการทำงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ต้นแบบของ กสศ. โดย ดร.อุดม วงษ์สิงห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูนักศึกษาครูและคุณภาพสถานศึกษา

๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ชี้แจงปฏิทินและแนวทางการ บันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย นางสาวกนิษฐา คุณาวิศรุต รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ การดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ โดย ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า นักวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ตอบข้อซักถาม /ปิดการประชุม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2