“จากเด็กครอบครัวยากจน ที่ไม่ละทิ้งความพยายามสู่ผู้อำนวย นักพัฒนา”

“จากเด็กครอบครัวยากจน ที่ไม่ละทิ้งความพยายามสู่ผู้อำนวย นักพัฒนา”

เรื่องราวของ ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เปลี่ยนอุปสรรคในชีวิตเป็นแรงผลักดันและความพยายาม จนสามารถเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสา ที่มุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียน และส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข