ซ่อมแซมอาคารเรียนโอกาสแห่งการเรียนรู้

ซ่อมแซมอาคารเรียนโอกาสแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการ

โรงเรียนบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนจำนวน 174 คน นักเรียนทั้งหมดอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงเป็นพื้นที่ทุรกันดาร

โรงเรียนประสบปัญหาอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรม หลังคามีการรั่วซึม ฝ้าเพดานเริ่มพุพังเป็นอันตรายต่อนักเรียน ที่ล้างหน้าแปรงฟันมีสภาพเสื่อมโทรม เกิดปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม ที่ไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาการเรียนรู้

โรงเรียนต้องการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนที่มีความปลอดภัย สะอาด ได้มาตรฐาน แต่ยังขาดทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช่ในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ดังนั้น การซ่อมแซมอาคารเรียนถือเป็นโอกาสที่เด็กในพื้นที่ทุรกันดาร สามารถมาเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดี ส่งผลต่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพของนักเรียน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2