ซ่อมแซมอาคารเรียนโอกาสแห่งการเรียนรู้

ซ่อมแซมอาคารเรียนโอกาสแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการ

โรงเรียนบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนจำนวน 174 คน นักเรียนทั้งหมดอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงเป็นพื้นที่ทุรกันดาร

โรงเรียนประสบปัญหาอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรม หลังคามีการรั่วซึม ฝ้าเพดานเริ่มพุพังเป็นอันตรายต่อนักเรียน ที่ล้างหน้าแปรงฟันมีสภาพเสื่อมโทรม เกิดปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม ที่ไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาการเรียนรู้

โรงเรียนต้องการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนที่มีความปลอดภัย สะอาด ได้มาตรฐาน แต่ยังขาดทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช่ในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ดังนั้น การซ่อมแซมอาคารเรียนถือเป็นโอกาสที่เด็กในพื้นที่ทุรกันดาร สามารถมาเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดี ส่งผลต่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพของนักเรียน