สร้างอาชีพด้วยระบบสหกรณ์เพื่อความเสมอภาค

สร้างอาชีพด้วยระบบสหกรณ์เพื่อความเสมอภาค

รายละเอียดโครงการ

ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนของนักเรียนหลายคนนับเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อระบบการศึกษา โรงเรียนจึงเป็นบ้านหลังที่สองคอยฟูมฟักดูแลเด็กนักเรียนทุกคน ค้นหาทุกวิถีทางช่วยนักเรียนระหว่างเรียนให้เกิดรายได้ เกิดศักยภาพไว้ต่อยอดอาชีพในอนาคต เหมือนโรงเรียนบ้านบ่อพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางและยากจน ผู้ปกครองประกอบอาชีพเพียงอย่างเดี่ยว เช่น รับจ้างรายวัน ลูกจ้างกรีดยางรายวัน ปลูกผักสวนครัวขาย เป็นต้น

รายได้จากการประกอบอาชีพจะใช้จ่ายรายวันหรือแบบหาเช้ากินค่ำ ส่งผลให้นักเรียนประสบกับปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหลากหลาย เช่น ขาดชุดนักเรียน ขาดอุปกรณ์การเรียน ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียน ขาดทุนการศึกษา เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้นักเรียนหลายคนขาดเรียนบ่อย

ปัญหาข้างต้นจึงทำให้โรงเรียนบ้านบ่อพระ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงงานอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ เช่น โครงงานเสริมสวย โครงงานสานกระเป๋าจากเชือกพลาสติก โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน โครงงานแปรรูปเห็ดทอดภูฐาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้เกิดทักษะอาชีพและให้นักเรียน นำความรู้ไปเสริมรายได้ให้กับครอบครัว แม้ว่าทางโรงเรียนจะมีทรัพยากรไม่เอื้ออำนวยมากก็ตาม แต่เพื่ออนาคต เด็กทุกคนโรงเรียนจึงพยายามจัดสรรเงินบริหารให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

โดยมีเพียงเป้าหมายเดียวคือ พัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะอาชีพที่หลากหลาย สร้างรายได้และรู้จักการออมเงินในรูปแบบสหกรณ์ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และใช้ทักษะชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2