สร้างอาชีพด้วยระบบสหกรณ์เพื่อความเสมอภาค

สร้างอาชีพด้วยระบบสหกรณ์เพื่อความเสมอภาค

รายละเอียดโครงการ

ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนของนักเรียนหลายคนนับเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อระบบการศึกษา โรงเรียนจึงเป็นบ้านหลังที่สองคอยฟูมฟักดูแลเด็กนักเรียนทุกคน ค้นหาทุกวิถีทางช่วยนักเรียนระหว่างเรียนให้เกิดรายได้ เกิดศักยภาพไว้ต่อยอดอาชีพในอนาคต เหมือนโรงเรียนบ้านบ่อพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางและยากจน ผู้ปกครองประกอบอาชีพเพียงอย่างเดี่ยว เช่น รับจ้างรายวัน ลูกจ้างกรีดยางรายวัน ปลูกผักสวนครัวขาย เป็นต้น

รายได้จากการประกอบอาชีพจะใช้จ่ายรายวันหรือแบบหาเช้ากินค่ำ ส่งผลให้นักเรียนประสบกับปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหลากหลาย เช่น ขาดชุดนักเรียน ขาดอุปกรณ์การเรียน ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียน ขาดทุนการศึกษา เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้นักเรียนหลายคนขาดเรียนบ่อย

ปัญหาข้างต้นจึงทำให้โรงเรียนบ้านบ่อพระ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงงานอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ เช่น โครงงานเสริมสวย โครงงานสานกระเป๋าจากเชือกพลาสติก โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน โครงงานแปรรูปเห็ดทอดภูฐาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้เกิดทักษะอาชีพและให้นักเรียน นำความรู้ไปเสริมรายได้ให้กับครอบครัว แม้ว่าทางโรงเรียนจะมีทรัพยากรไม่เอื้ออำนวยมากก็ตาม แต่เพื่ออนาคต เด็กทุกคนโรงเรียนจึงพยายามจัดสรรเงินบริหารให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

โดยมีเพียงเป้าหมายเดียวคือ พัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะอาชีพที่หลากหลาย สร้างรายได้และรู้จักการออมเงินในรูปแบบสหกรณ์ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และใช้ทักษะชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง