บูรณาการทักษะอาชีพ สู่ความพอเพียง

บูรณาการทักษะอาชีพ สู่ความพอเพียง

รายละเอียดโครงการ

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จังหวัดปทุมธานี เป็นอีกโรงเรียนที่มีเขตพื้นที่รอยต่อติดกับกรุงเทพมหานคร ครอบครัวเด็กนักเรียนหลายครอบครัวมีฐานะยากจน ปานกลาง บางครอบครัวต้องเก็บของเก่าขาย นำเงินมาหาเลี้ยงครอบครัวประทังชีวิตไปแต่ละวัน

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาหลายอย่าง จึงได้พยายามริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจเป็นพิเศษ เช่น นาฎศิลป์ ดนตรีสากล ดนตรีไทย กลองยาว การเกษตร เบเกอรี่ ขนมไทย ตัดผม สติ๊กเกอร์ไลน์ น้ำสมุนไพร เป็นต้น

โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ให้กับนักเรียน ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้นักเรียนมีรายได้และอาชีพที่ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ทางโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จำเป็นต้องจัดหา ซ่อมแซมอุปกรณ์ วิทยากร ใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรายได้ ระหว่างเรียนและอาชีพของนักเรียน ทำให้อุปกรณ์หลายอย่างยังไม่สมบูรณ์ 100%