บูรณาการทักษะอาชีพ สู่ความพอเพียง

บูรณาการทักษะอาชีพ สู่ความพอเพียง

รายละเอียดโครงการ

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จังหวัดปทุมธานี เป็นอีกโรงเรียนที่มีเขตพื้นที่รอยต่อติดกับกรุงเทพมหานคร ครอบครัวเด็กนักเรียนหลายครอบครัวมีฐานะยากจน ปานกลาง บางครอบครัวต้องเก็บของเก่าขาย นำเงินมาหาเลี้ยงครอบครัวประทังชีวิตไปแต่ละวัน

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาหลายอย่าง จึงได้พยายามริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจเป็นพิเศษ เช่น นาฎศิลป์ ดนตรีสากล ดนตรีไทย กลองยาว การเกษตร เบเกอรี่ ขนมไทย ตัดผม สติ๊กเกอร์ไลน์ น้ำสมุนไพร เป็นต้น

โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ให้กับนักเรียน ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้นักเรียนมีรายได้และอาชีพที่ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ทางโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จำเป็นต้องจัดหา ซ่อมแซมอุปกรณ์ วิทยากร ใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรายได้ ระหว่างเรียนและอาชีพของนักเรียน ทำให้อุปกรณ์หลายอย่างยังไม่สมบูรณ์ 100%

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2