30-ครูรัก-ษ์ถิ่นชมพู่กาฬสินธุ์-02

30-ครูรัก-ษ์ถิ่นชมพู่กาฬสินธุ์-02