30-ครูรัก-ษ์ถิ่นชมพู่กาฬสินธุ์_B

30-ครูรัก-ษ์ถิ่นชมพู่กาฬสินธุ์_B