30-ครูรัก-ษ์ถิ่นชมพู่กาฬสินธุ์-05

30-ครูรัก-ษ์ถิ่นชมพู่กาฬสินธุ์-05