30-ครูรัก-ษ์ถิ่นชมพู่กาฬสินธุ์-01

30-ครูรัก-ษ์ถิ่นชมพู่กาฬสินธุ์-01