เดินหน้าออกแบบนโยบาย “หลักประกันโอกาสทางการศึกษา” “ครูนาง” นริศราภรณ์ อสิพงษ์ หัวหน้าแผนกครูข้างถนน มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (เมอร์ซี่)

เดินหน้าออกแบบนโยบาย “หลักประกันโอกาสทางการศึกษา” “ครูนาง” นริศราภรณ์ อสิพงษ์ หัวหน้าแผนกครูข้างถนน มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (เมอร์ซี่)

-ในมุมมองครูนางที่ได้คลุกคลีกับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเปราะบาง หรือเด็กที่หลุดจากครอบครัวเอง ต้องบอกตรงๆ ว่าเจอปัญหาเด็กเข้าถึงระบบการศึกษายาก บางทีหลุดออกจากระบบจะกลับเข้าไปยังยาก แม้กระทั่งเรื่องระบบ กศน. ที่กำหนดอายุ 15 ปี ตรงนี้กลุ่มเด็กก็เข้าถึงยากแล้ว ในชุมชนคลองเตย เด็กกลุ่มนี้ถ้าหลุดจากระบบการศึกษาหรือหลุดจากระบบครอบครัว แล้วมาใช้ชีวิตเร่ร่อนในชุมชนจะเข้าถึงระบบการศึกษายาก 

-เราจึงได้จัดตั้งโรงเรียนให้เด็กเรียนปรับสภาพ ถ้าเราเจอเด็กกลุ่มนี้ คุณพ่อจะให้เจ้าหน้าที่ไปชวนให้เด็กมาเรียนที่เมอร์ซี่ก่อน  การสอนจะเพิ่มเรื่องทักษะอาชีพ จากเด็กที่จบแค่ ป.1-2   เขาจะได้ต่อยอดเรียน กศน. จบระดับประถมศึกษาก็พยายามเข้าสู่มัธยมศึกษา กลุ่มเด็กเปราะบาง เร่ร่อน ถ้าเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยตัวเองโดยไม่มีเจ้าหน้าที่หรือองค์กรสนับสนุน เด็กจะเข้าสู่ระบบการศึกษายากเพราะไม่มีแรงจูงใจ ไม่มีแรงผลักดันไปสู่ตรงนั้น 

-อนาคตเด็กจะออกจากระบบการศึกษาเยอะขึ้น ยิ่งสถานการณ์โรคระบาดยิ่งต้องตั้งรับเยอะๆ แม้กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชน หรืออยู่ในภูมิลำเนาที่เด็กอยู่ บางทีเข้าไม่ถึงตัวเด็ก เด็กที่อยู่ลำพังแต่เรียนดี น้อยนักที่จะเป็นข่าว พอเป็นข่าวแล้วเด็กก็ได้เข้าสู่ระบบความช่วยเหลือ แต่มีเด็กอีกหลายคนที่เข้าไม่ถึงสื่อ ทำให้ไม่มีการเข้าไปช่วยเหลือเด็ก 

-ต้องตั้งรับเยอะๆ บางทีเข้าไม่ถึงตัวเด็ก เราจะสร้างเครือข่ายในพื้นที่อย่างไร ไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือ อสม. ที่จะรู้ดีว่าคนในพื้นที่เป็นอย่างไร  ให้เขาส่งข้อมูลกลุ่มเด็กประสบปัญหามาถึงมือ กสศ. หรือเอ็นจีโอที่ทำงาน เพื่อจะได้ช่วยเหลือต่อ 

-สำหรับคนที่ทำงานเอ็นจีโอ จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่  เพราะมีการทำงานเชิงรุกอยู่แล้ว เข้าถึงตัวเด็กเร็ว แต่หน่วยงานหลักๆ  ควรสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและมีระบบส่งต่อข้อมูลเด็ก ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงมีเจ้าภาพหลักในการดูแลการศึกษาของเด็กกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ตลอดเส้นทางการศึกษาของเขา 

-นอกจากนี้ควรมีการเชื่อมรอยต่อของระบบการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดทางเลือกของการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กทุกกลุ่ม  หน่วยงานหลักโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ต้องเสนอสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาที่เป็นรูปธรรม สำหรับเด็กทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะ “เด็ก” คืออนาคตของชาติ 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2