‘พิษณุโลก’ One Stop Service ที่พร้อมส่งต่อเด็กเยาวชนในภาวะเสี่ยงถึงมือ ‘สหวิชาชีพ’ ใน 24 ชั่วโมง
ABE The Series ‘ตัวแบบจัดการศึกษาเชิงพื้นที่’ ลดความเหลื่อมล้ำ EP.3

‘พิษณุโลก’ One Stop Service ที่พร้อมส่งต่อเด็กเยาวชนในภาวะเสี่ยงถึงมือ ‘สหวิชาชีพ’ ใน 24 ชั่วโมง

จังหวัดพิษณุโลก มีฐานทุนจากการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่มาเป็นเวลา 2 ปี ในขณะที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทำงานต่อเนื่องกับ กสศ. ภายใต้โครงการ ‘ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา’ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างหน่วยงานในจังหวัดที่เข้มแข็ง มีภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขยายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งเปรียบเหมือนตาข่ายรองรับเด็กเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อมีรายงานเคสเด็กยาวชนสุ่มเสี่ยง จังหวัดพิษณุโลก จะมีคณะทำงาน ‘ผู้จัดการรายกรณี’ (Case Manager: CM) พร้อมลงพื้นที่ติดตามทันที พร้อมขุดลงไปถึงรากของปัญหาและเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างตรงจุด เช่น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม หรือดำเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพคนชราหรือผู้พิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงมุ่งจัดทำฐานข้อมูลบนแพลตฟอร์มมาตรฐาน ที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึง-นำไปใช้-ส่งต่อกันได้รวดเร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทันต่อความต้องการ ไม่สะดุดขาดตอนระหว่างทาง เป็นข้อมูลที่สดใหม่ มีอายุใช้งานยาวนาน และเป็นข้อมูลชุดเดียวที่ใช้ร่วมกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

ความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทำให้เกิดนวัตกรรมการทำงานแบบ ‘One Stop Service’ โดยเมื่อค้นพบกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาเร่งด่วน ‘ผู้จัดการรายกรณี’ สามารถส่งเรื่องถึงมือหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมวิเคราะห์ปัญหา ค้นหารูปแบบวิธีการทำงาน และแจ้ง Time Line การให้ความช่วยเหลือทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวได้ทันที หลายกรณีเด็กกลุ่มเสี่ยงรอดจากการหลุดออกจากระบบการศึกษา เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครองมีความมั่นใจว่า ‘ผู้จัดการรายกรณี’ จะดูแลให้บุตรหลานอยู่ในโรงเรียนได้จนจบการศึกษา และมีการส่งต่อข้ามช่วงชั้น ข้ามโรงเรียนเป็นลำดับ  

‘แผนงานต่อไป’ และ ‘แรงหนุนเสริม’

ขณะนี้เครือข่ายจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เตรียมพร้อมกับการเดินหน้าจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล เชื่อมโยงสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน เพื่อช่วยกันดูแลรองรับเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกระบบ ด้วยพลังความร่วมมือที่สร้างฐานจากระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน โดยต้องการการหนุนเสริมจาก กสศ. ในการจัดเวทีสัญจรและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และการมีส่วนร่วมยิ่งขึ้นจากคนในพื้นที่

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า