‘ระยอง’ สร้าง ‘ระเบียงเรียนรู้ตะวันออก’ ด้วยพลังคนในพื้นที่
ABE The Series ‘ตัวแบบจัดการศึกษาเชิงพื้นที่’ ลดความเหลื่อมล้ำ EP.4

‘ระยอง’ สร้าง ‘ระเบียงเรียนรู้ตะวันออก’ ด้วยพลังคนในพื้นที่

‘ระยอง’ เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ด้วยแนวคิดการจัดตั้ง ‘มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัด’ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่นำภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จนเกิดกลไกระดับจังหวัดที่ทำงานจากล่างสู่บน ที่นั่นมีกำลังหลักคือผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และนายอำเภอ ร่วมกันออกแบบวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่

จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือความตระหนักร่วมของชาวระยอง ถึงเอกลักษณ์เฉพาะทางพื้นที่ สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ วัฒนธรรม และทรัพยากรต่าง ๆ อันเป็นต้นทุนสำคัญที่จะช่วยยกระดับระยองให้เป็น ‘ระเบียงเรียนรู้ตะวันออก’ ด้วยพลังคนในท้องที่ จนเกิดการก่อตั้ง ‘สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัยจังหวัดระยอง’ (Rayong Inclusive Learning Academy: RILA) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่เป็นกลไกบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนิเวศการเรียนรู้ระดับเมืองอย่างเป็นระบบ (Learning City Mechanism) ควบคู่กับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มและกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning City Infrastructure & Learning System) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ‘รูปแบบการศึกษาใหม่’ ด้วย ‘เครื่องมือใหม่’ รองรับการเกิดขึ้นของ ‘อาชีพใหม่’ บนฐานของการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ต้องการพัฒนาตนเองช่วงทุกวัยเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างมีทางเลือก

‘RILA’ คือฟันเฟืองที่ทำหน้าที่ ‘ขบข้อมูล’ จากหลากหลายแหล่งที่มาให้เป็นฐานการทำงานเดียวของทุกหน่วย ก่อนแตกแขนงไปสู่การพัฒนานวัตกรรมจากความถนัดของหน่วยงานนั้น ๆ นอกจากนี้การเกิดขึ้นของสถาบันการเรียนรู้จังหวัด ยังเป็นการทำงานที่ยั่งยืนกับ ‘คนในระดับชุมชน’ โดยเครือข่ายสถาบันมีวาระลงพื้นที่สม่ำเสมอ เพื่อจุดประกาย หล่อเลี้ยง หล่อลื่น และซ่อมบำรุงกระบวนการทำงาน มีการสร้างสมาชิกระดับชุมชนตั้งแต่เด็กเยาวชนจนถึงผู้สูงอายุ ในฐานะ ‘อาสาสมัครนักสื่อสาร’ ที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการทำงานกับเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ยึดหลักการรับฟังความต้องการและข้อเสนอจากกลุ่มเป้าหมาย ก่อนนำเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบ (โรงเรียน, กศน. และ สถาบันอาชีวศึกษา) ร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อส่งต่อสู่การพัฒนาทักษะเพื่อประกอบอาชีพ โดยระดมทุนและทรัพยากรทั้งในและนอกจังหวัดมาสนับสนุน

ก้าวต่อไปและแรงหนุนเสริม

แผนงานระยะสั้นคือจัด ‘เวทีแลกเปลี่ยนสัญจร’ เพื่อสื่อสารข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ รวมถึงมีข้อเสนอถึง กสศ. ในฐานะองค์กรสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับชาติ ในการร่วมลงพื้นที่ทำงานเชิงนโยบายกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เพื่อขยายความร่วมมือออกไปในวงกว้างยิ่งขึ้น

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า