ความสำเร็จ “ดิจิทัลทางการศีกษา” เพื่อเด็กยากไร้ในมาลาวี

ความสำเร็จ “ดิจิทัลทางการศีกษา” เพื่อเด็กยากไร้ในมาลาวี

Unlocking Talent through Technology (UTT) โครงการที่จัดหาอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กยากจนในมาลาวีได้ศึกษาเล่าเรียนตามวิถีของตนเอง

ด้วยเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เกิดจากความยากจน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่แร้นแค้นของมาลาวีมีอุปสรรคมากมาย แม้แต่การเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก 

งานนี้ โครงการ Unlocking Talent thourgh Technology (UTT) จึงเกิดขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรอิสระไม่แสวงหากำไรอย่าง Voluntary Service Overseas (VSO) และ Onebillion ในการจัดหาแท็บเล็ตส์ให้แก่เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสในมาลาวี เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้สามารถศึกษาเล่าเรียนจากบ้านหรือภายในชุมชนของตนเอง 

สำหรับเป้าหมายหลักของ UTT ก็คือการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่ที่กลุ่มคนชายขอบและด้อยโอกาสทางสังคม เช่น เด็กยากจน เด็กพิการทุพพลภาพ และเด็กหญิงที่ถูกบีบบังคับด้วยเหตุผลต่างๆ จนต้องเลิกเรียนกลางคัน

ที่มาภาพ : independent.co.uk

ทั้งนี้ UTT จะจัดส่งแท็บเล็ตส์ที่บรรจุแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่เป้าหมายในมาลาวี โดยมีศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนเป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของ VSO ในการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยสอนวิธีการใช้งานแท็บเล็ตส์เหล่านี้ 

นอกจากนี้แท็บเล็ตส์เหล่านี้ยังอาศัยแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก จึงตัดปัญหาเรื่องความไม่พร้อมด้านไฟฟ้าของพื้นที่ยากจนไปได้เปราะหนึ่ง ขณะที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็มีการติดตั้งภายในศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้วย

ที่มาภาพ : independent.co.uk

หลักสูตรหลักของ UTT นี้มีชื่อเรียกว่า Onecourse ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำน้อยที่สุด ด้านเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในแท็บเล็ตส์นี้จะเป็นภาษาถิ่น Chichewa ทำให้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษแต่อย่างใด ส่วนเด็กที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็สามารถเรียนผ่านแท็บเล็ตส์นี้ได้ เนื่องจากมีการบอกอธิบายเป็นภาษาถิ่นผ่านลำโพง

ที่มาภาพ : independent.co.uk

นอกจากนี้ ข้อมูลความก้าวหน้าทางการเรียนของเด็กนักเรียนจะได้รับการบันทึกผ่านเซิร์ฟเวอร์ประหยัดพลังงาน ซึ่งจะคอยส่งผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เปิดทางให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาและภาคีหน่วยงานในโครงการสามารถติดตามผลการเรียนของเด็กๆ ได้อย่างเต็มที่ และเมื่อนักเรียนเรียนจบในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง จะได้รับประกาศนียบัตรในหัวข้อนั้นๆ และยังได้รับวุฒิบัตรรับรองวุฒิการศึกษาเมื่อเรียนจบหลักสูตรอีกด้วย

โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย หลังจากที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการคลี่คลายบรรเทาปัญหาการเรียนรู้ของเด็กยากจนในช่วงที่ต้องปิดโรงเรียนเพราะไวรัสโควิด-19 ระบาด

โดยเจ้าหน้าที่ VSO ในมาลาวี ได้ดำเนินการแจกจ่ายแท็บเล็ตส์ onetab จำนวน 1,000 เครื่อง ไปยังชุมชนชายขอบทั่วมาลาวีเพื่อให้เด็กนักเรียนในชุมชนเหล่านี้สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงขณะที่ต้องอยู่บ้าน

ที่มาภาพ : independent.co.uk

หลักสูตรสอนด้านการอ่าน การเขียนและการคำนวนตัวเลขที่ทาง Onebillion คิดค้นพัฒนาขึ้น ตัวแท็บเล็ตส์ได้รับการออกแบบให้คงทนในทุกสภาพอากาศ พร้อมอุปกรณ์กันกระแทกอย่างดี หน้าจอที่สดใส ลำโพงคุณภาพดี และที่ชาร์จโซลาร์ที่สามารถกักเก็บพลังงานได้เพียงพอต่อการใช้งานในหนึ่งวันของเด็กนักเรียน 

ขณะเดียวกัน ทาง UTT และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของ VSO ยังได้จัดคอร์สอบรมให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองในครอบครัวของเด็กนักเรียนได้เรียนรู้การใช้งาน Onetab อีกทางหนึ่งเพื่อให้ช่วยคอยดูแลเด็กๆ โดยคาดหวังว่า การให้ผู้ปกครองได้ใช้เวลาร่วมกับเด็กผ่าน Onetab จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ควบคู่ไปกับการที่ผู้ใหญ่เหล่านี้จะได้มีโอกาสเรียนรู้เนื้อหาเรื่องราวของหลักสูตรที่ส่วนใหญ่มุ่งปลูกฝังเรืองความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศ 

 

ที่มา : The project providing e-learning tools for Malawi’s poorest communities

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2