โครงการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย (Adult Skills Assessment in Thailand)

โครงการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย (Adult Skills Assessment in Thailand)

Adult Skills Assessment in Thailand คืออะไร

โครงการนี้เป็นการออกแบบ และ สำรวจทักษะความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผู้ใหญ่ที่มีทักษะต่ำ  และบุคคลด้อยโอกาสในตลาดแรงงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้วางนโยบายและกลยุทธ์ ด้านพัฒนาและยกระดับทักษะของแรงงานผู้ใหญ่ รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาไทย

ขอบเขตการศึกษา

วัดทักษะการอ่าน

วัดการรู้หนังสือ วัดความเข้าใจ และการใช้ข้อมูลข่าวสารที่พบจากแหล่งต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ ใบปลิว เว็บไซต์
ได้ดีเพียงใด  

วัดทักษะอารมณ์
และสังคม 

วัดความคิด ความรู้สึก  พฤติกรรรม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ การจัดการทางอารมณ์ การจัดการความเครียด ความอดทน ความมั่นใจ ความเห็นอกเห็นใจความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้

ลักษณะภูมิหลัง

ระดับการศึกษา  สถานะครอบครัว อาชีพ ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 


ประเมินด้วยวิธีการทันสมัยที่สุด
ผ่าน เทคโนโลยี Online Adaptive Testing ประมวลข้อมูลตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง 

พื้นที่สำรวจ

การสำรวจนำร่อง

9 จังหวัด

การลงพื้นที่สำรวจจริง

45 จังหวัด

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยสนับสนุนทางวิชาการในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประโยชน์ของการสำรวจ

มี “ผลสำรวจ” และ “ระบบสารสนเทศ” 

ด้านทักษะประชากรวัยแรงงาน
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ชี้เป้า สะท้อนทิศทาง

ให้ภาคนโยบายเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาไปในทิศทางใด เพื่อส่งเสริมเติมเต็มทักษะที่จำเป็นให้แรงงานกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนานโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ส่งเสริมกัน และกัน

นักลงทุนเข้าถึงข้อมูล

สมรรถนะแรงงานที่น่าเชื่อถือ และนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ

ปลดล็อคอุปสรรค

ทางการเรียนรู้เพิ่มเติมเปิดเส้นทางการศึกษาต่อและการทำงานให้กว้างขึ้น


มีข้อมูลช่วยระบุตัวแรงงาน

ที่ไม่ทำงาน และไม่มีทักษะ นำไปสู่การช่วยเหลือให้เข้า ไปสู่ตลาดแรงงาน

กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์

งานที่มีการใช้ทักษะสูงมากขึ้น

ยกระดับขีดความสามารถ

ของประเทศในเวทีโลก