การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หลักการสำคัญประการหนึ่งที่ กสศ. ยึดมั่นในการดำเนินการ คือ การตระหนักว่า กสศ. เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อน การลดความเหลื่อมล้ำ และการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ ทุกภาคส่วน ต้องมุ่งมั่นดำเนินงานเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดสนับสนุนให้ กสศ. ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ทั้งนี้ในการทำงานร่วมกัน หุ้นส่วนภาคีและ กสศ. ต่างเข้าใจ เคารพและยึดถือ หลักธรรมาภิบาล พันธสัญญาระหว่างกัน ความโปร่งใส และผลประโยชน์สาธารณะ เป็นที่ตั้ง

ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2565 กสศ. เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการให้เข้าร่วมดำเนินงานกับภาคี ภาครัฐ และภาคเอกชน โดย กสศ. ให้การสนับสนุนทุน ตามโครงการประเภทต่างๆ ในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตัวอย่างได้แก่

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน : 
1. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
4. สถานศึกษาในสังกัดหน่วยงาน 1-3 รวม 28,828 แห่ง

18 พ.ย. 64 ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการคัดกรองความยากจน การวิจัยพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะมีผลนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของ กสศ.


หน่วยงานร่วมดำเนินงาน: 
1. สถาบันการศึกษา 116 แห่ง
2. จังหวัดที่ร่วมดำเนินงาน 44 จังหวัด

31 มี.ค. 65 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเวทีนโยบาย “โควิด-19: ความท้าทายใหม่กับการพัฒนาทักษะและความพร้อมให้แก่ประชากรวัยแรงงานของไทย” จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับธนาคารโลก ภาคีหน่วยราชการ และภาคเอกชน ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขยายผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ


หน่วยงานร่วมดำเนินงาน : 
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกล 16 แห่ง

3 – 6 ก.พ. 65 กสศ. จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับคณาจารย์และให้นักศึกษาทุนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ราชบุรี) จำนวน 60 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยวิทยากรจากสถาบัน Creativity, Culture &  Education (CCE) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปขยายผล


หน่วยงานร่วมดำเนินงาน: 
หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ทั่วประเทศ 121 แห่ง

25 – 26 ก.พ. 65 ณ โรงแรมแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กสศ. โดยทีมพี่เลี้ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวที workshop ครั้งที่ 3 หัวข้อ “บทเรียนที่ผ่านมาและแนวทางการก้าวเดินต่อ” ชวนหน่วยพัฒนาอาชีพร่วมวิเคราะห์ความก้าวหน้า มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลังที่ดำเนินงานในโครงการกว่าครึ่งทาง จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของแต่ละหน่วย


หน่วยงานร่วมดำเนินงาน: 
จังหวัด 20 จังหวัดทั่วประเทศ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี นครนายก ระยอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา และสงขลา)

6 พ.ย. 64 กสศ. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสานพลังความร่วมมือหน่วยงานด้านการศึกษา “ก้าวไปด้วยกัน สู่สมุทรสาครโมเดล จังหวัดต้นแบบลดความเหลื่อมล้ำ ฟื้นฟูการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน” เดินหน้าพันธกิจเพื่อฟื้นฟูการศึกษาไทย เปิดตัวโครงการวิจัยนำร่องฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย ป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบ ครอบคลุมทุกมิติ ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


หน่วยงานร่วมดำเนินงาน : 
สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 17 แห่ง

30 ม.ค. 65 กสศ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ผ่านการประชุมออนไลน์โดยแอพลิเคชั่น Zoom โดยอาจารย์นพพร สุวรรณรุจิ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ  คุณกมล มหาผล ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐ  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิตและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2