การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หลักการสำคัญประการหนึ่งที่ กสศ. ยึดมั่นในการดำเนินการ คือ การตระหนักว่า กสศ. เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อน การลดความเหลื่อมล้ำ และการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ ทุกภาคส่วน ต้องมุ่งมั่นดำเนินงานเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดสนับสนุนให้ กสศ. ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ทั้งนี้ในการทำงานร่วมกัน หุ้นส่วนภาคีและ กสศ. ต่างเข้าใจ เคารพและยึดถือ หลักธรรมาภิบาล พันธสัญญาระหว่างกัน ความโปร่งใส และผลประโยชน์สาธารณะ เป็นที่ตั้ง

ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจ ปี 2564 กสศ. เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการให้เข้าร่วมดำเนินงานโดย กสศ. ให้การสนับสนุนทุนตามโครงการประเภทต่างๆ ในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ตัวอย่างได้แก่

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน : 
1. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
4. สถานศึกษาในสังกัดหน่วยงาน 1-3 รวม 28,828 แห่ง
หน่วยงานร่วมดำเนินงาน: 
1. สถาบันการศึกษา 95 แห่ง
2. จังหวัดที่ร่วมดำเนินงาน 26 จังหวัด
หน่วยงานร่วมดำเนินงาน : 
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกล 14 แห่ง
หน่วยงานร่วมดำเนินงาน: 
หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ทั่วประเทศ 121 แห่ง
หน่วยงานร่วมดำเนินงาน : 
สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 17 แห่ง
หน่วยงานร่วมดำเนินงาน: 
จังหวัด 20 จังหวัดทั่วประเทศ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี นครนายก ระยอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา และสงขลา)