การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หลักการสำคัญประการหนึ่งที่ กสศ.
ยึดมั่นในการดำเนินการ คือ

การตระหนักว่า กสศ. เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อน การลดความเหลื่อมล้ำ และการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ ทุกภาคส่วน ต้องมุ่งมั่นดำเนินงานเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดสนับสนุนให้ กสศ. ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ทั้งนี้ในการทำงานร่วมกัน หุ้นส่วนภาคีและ กสศ. ต่างเข้าใจ เคารพและยึดถือ หลักธรรมาภิบาล พันธสัญญาระหว่างกัน ความโปร่งใส และผลประโยชน์สาธารณะ เป็นที่ตั้ง

ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจ กสศ. เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการให้เข้าร่วมดำเนินงานโดย กสศ. ให้การสนับสนุนทุนตามโครงการประเภทต่างๆ ในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ตัวอย่างได้แก่

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข Conditional Cash Transfer

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข Conditional Cash Transfer

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน: สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสถานศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน: สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ

ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน: สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน: สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการใน 26 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน: หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ทั่วประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
จังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

จังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน: 20 จังหวัดทั่วประเทศ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี นครนายก ระยอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา และสงขลา)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Back To Top