คณะกรรมการประเมินผล

คณะกรรมการประเมินผล *

ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์

ประธานกรรมการ

ดร.อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

รศ.ดร.ชโยดม  สรรพศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการประเมินผล

นาย นิกร  เภรีกุล

กรรมการและเลขานุการ

* ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 (คลิกดูประกาศ)

หมายเหตุ เนื่องจากคณะกรรมการประเมินผลคณะนี้ได้รายงานผลการประเมินให้คณะรัฐมนตรีทราบ (9 ธันวาคม 2565) และแจ้งให้ กสศ. ทราบแล้ว (13 ธันวาคม 2565) จึงดำเนินภารกิจแล้วเสร็จ และพ้นจากหน้าที่แล้ว ตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 44 วรรคสาม

หน้าที่และอำนาจ

  1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
  2. รายงานข้อจำกัดหรืออุปสรรคของการดำเนินกิจการของกองทุน
  3. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
  4. รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบการประเมิน

องค์ประกอบ

ผู้ซึ่งมีความรู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การศึกษา และการประเมินผล จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

มาตรา 44

ทุกสามปีอันถือว่าเป็นรอบการประเมิน ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุน โดยก่อนครบกำหนดสามปีไม่น้อยกว่าหกเดือนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน จากผู้ซึ่งมีความรู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การศึกษา และการประเมินผล จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน

(2) รายงานข้อจำกัดหรืออุปสรรคของการดำเนินกิจการของกองทุน

(3) ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน

(4) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบการประเมิน

ให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ให้แจ้งให้กองทุนทราบและให้กองทุนเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วย

เมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ดำเนินการตามวรรคสองเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการประเมินผลพ้นจากหน้าที่

มาตรา 45

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการประเมินผลมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนในการประเมินผลการดำเนินงาน

(2) มอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

(3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดหรือให้ปฏิบัติการในเรื่องใดได้ตามที่เห็นสมควร

แผนและประมาณการค่าใช้จ่ายตาม (1) ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุน