80_ประกาศราคากลาง_กสศ._ โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบห้องประชุมสำนักงาน ขนาด M ห้องที่ ๑