ภัทระ-ปัทมาวดี-จเด็จ ร่วมบอร์ดกสศ.ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่ออีก 4 ปี

ภัทระ-ปัทมาวดี-จเด็จ ร่วมบอร์ดกสศ.ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่ออีก 4 ปี

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ  ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 3 คน ตามมาตรา 18 (3)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561

เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีการจับสลากตามมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้

 1. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการ
 2. นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน
 3. นายจเด็จ ธรรมธัชอารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม

โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

อนึ่ง  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี    การบริหารกิจการกองทุน ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน 17 คน ประกอบด้วย ประธานผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานกองทุนฯ เป็นฝ่ายปฏิบัติการ มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ รวมทั้งต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นประจำทุกปี และต้องเผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชนอยู่เสมอ

กรรมการบริหารกองทุนชุดปัจจุบัน  ได้แก่  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ  น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ  รองประธานกรรมการ  รศ. ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม  นายจเด็จ ธรรมรัชอารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม  รศ. ปัทมาวดี โพชนุกูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการ  ผศ. ปารีณา ศรีวนิชย์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการด้านกฎหมาย  นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  นายชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน

กรรมการโดยตำแหน่ง  นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายอำนาจ วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ   นายสุภกร บัวสาย  ผู้จัดการ กสศ. กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2