กสศ.เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพฯแรงงานด้อยโอกาส

กสศ.เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพฯแรงงานด้อยโอกาส

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการโครงการ เพื่อเปิดโอกาสและติดอาวุธให้กับแรงงานผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม นวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดเวทีพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ในการเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ ฮอไรซั่น วิลเลจแอนด์รีสอร์ท สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

การจัดเวทีในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจแนวคิด การดำเนินงาน และคาดหวังเพื่อให้เกิดมิตรภาพร่วมกันระหว่างโครงการต่างๆ โดยมี นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ข้อคิดและทำความเข้าใจโครงการฯ ว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และช่วยผลักดันฝีมือแรงงาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนำร่องใน 50 พื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับเวทีพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเหนือ ครั้งนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การทำโครงการ ได้รู้จักเครือข่ายการทำงานใหม่ๆ รวมทั้งเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการบริหาร กสศ.

สำหรับในวันแรกเป็นการเตรียมความพร้อมและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ทบทวนเป้าหมาย ความพร้อมและความเสี่ยง ตลอดจนค้นหาความฝัน ความหวัง และแรงบันดาลใจร่วมกัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมที่มีอยู่ รวมถึงการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ควบคู่กับการวางเป้าหมายร่วมกันกับกสศ.

นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ความพร้อมและความเสี่ยงในการทำโครงการฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการทำงานกับชุมชน ส่วนในวันที่สองเป็นการทบทวนเส้นทางการดำเนินโครงการ แลกเปลี่ยนแบ่งปัน และสรุปภาพรวมทั้งหมด รวมถึงทบทวนเส้นทางการทำงานผ่านไทม์ไลน์ ควบคู่กับการเรียนรู้โครงการอื่นๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับโครงการของตนเองในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น