“วิษณุ”เร่งบูรณาการฐานข้อมูลพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างไร้รอยต่อ

“วิษณุ”เร่งบูรณาการฐานข้อมูลพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างไร้รอยต่อ


ประเด็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถติดตามพัฒนาการของเด็กไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพพลานามัยและการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เห็นจะเป็นกรณีการจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่ตามหน่วยงานกระทรวงต่างๆ กระจัดกระจาย ไม่ได้รับการเชื่อมต่อ

เมื่อเร็วๆนี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จึงได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย และหนึ่งในอนุกรรมการ คือ “คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย”

จากการเปิดเผยของ น.ส. ดารณี  อุทัยรัตนกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระบุว่า คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 คณะอนุกรรมการชุดนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

ทั้ง 4 กระทรวงจะต้องเข้าร่วมกับขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น การสร้างฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ที่ สธ.จะมีข้อมูลของเด็กแรกเกิดทุกคน แต่เมื่อเด็กโตขึ้นเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัดต่างๆ อย่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่งผลให้ข้อมูลไม่มีการเชื่อมต่อ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้ภารกิจเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถเดินต่อไปได้

“คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย จะทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ทำงานร่วมกันในทุกด้าน รวมถึงเรื่องงบประมาณด้วย และการเสนอโครงการต่างๆ จากนี้ก็จะมาจากเด็ก เป็นโครงการที่ใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง”  น.ส.ดารณี กล่าว 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่อง   การยกระดับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยนายวิษณุ ได้มอบหมายให้ที่ประชุมไปวิเคราะห์ หาแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักงานดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และรองรับงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถขับเคลื่อนไปได้

เนื่องจาก ที่ผ่านมางานการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีรอยต่อจากคณะกรรมการหลายชุด ทำให้การทำงานไม่มีความชัดเจนในบางช่วง ส่งผลให้การผลักดันงานต่างๆ ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ