“วิษณุ”เร่งบูรณาการฐานข้อมูลพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างไร้รอยต่อ

“วิษณุ”เร่งบูรณาการฐานข้อมูลพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างไร้รอยต่อ


ประเด็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถติดตามพัฒนาการของเด็กไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพพลานามัยและการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เห็นจะเป็นกรณีการจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่ตามหน่วยงานกระทรวงต่างๆ กระจัดกระจาย ไม่ได้รับการเชื่อมต่อ

เมื่อเร็วๆนี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จึงได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย และหนึ่งในอนุกรรมการ คือ “คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย”

จากการเปิดเผยของ น.ส. ดารณี  อุทัยรัตนกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระบุว่า คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 คณะอนุกรรมการชุดนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

ทั้ง 4 กระทรวงจะต้องเข้าร่วมกับขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น การสร้างฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ที่ สธ.จะมีข้อมูลของเด็กแรกเกิดทุกคน แต่เมื่อเด็กโตขึ้นเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัดต่างๆ อย่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่งผลให้ข้อมูลไม่มีการเชื่อมต่อ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้ภารกิจเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถเดินต่อไปได้

“คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย จะทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ทำงานร่วมกันในทุกด้าน รวมถึงเรื่องงบประมาณด้วย และการเสนอโครงการต่างๆ จากนี้ก็จะมาจากเด็ก เป็นโครงการที่ใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง”  น.ส.ดารณี กล่าว 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่อง   การยกระดับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยนายวิษณุ ได้มอบหมายให้ที่ประชุมไปวิเคราะห์ หาแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักงานดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และรองรับงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถขับเคลื่อนไปได้

เนื่องจาก ที่ผ่านมางานการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีรอยต่อจากคณะกรรมการหลายชุด ทำให้การทำงานไม่มีความชัดเจนในบางช่วง ส่งผลให้การผลักดันงานต่างๆ ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2