2562_03_06_เช่าการเช่าพื้นที่ใช้งานระบบสารสเทศและจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน