โควิด-19 พ่นพิษ สภาการศึกษา เร่งปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ เสนอครม.

โควิด-19 พ่นพิษ สภาการศึกษา เร่งปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ เสนอครม.

เมื่อเร็วๆ นี้ สภาการศึกษา (สกศ.) ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563-2580 ) ที่โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม   ซึ่งการปรับปรุงร่างแผนการศึกษานับเป็นที่น่าติดตามอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการปรับปรุงเพื่อสอดคล้องกับภาวะการทางเศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อวงการศึกษาไทย

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศ ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 25632580 ) โดยยึดแนวคิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

อีกทั้งเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ การพัฒนาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดการจ้างงาน ที่ต้องการคนที่มีความสามารถทางด้านทักษะอาชีพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงวัยมากขึ้น

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา

นอกจากนี้จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกาเรียนการสอน และแนวทางการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบใหม่ๆ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงฯ

นอกจากนั้น  (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐) มีวิธีการในการนำเสนอโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องกับแผนอื่นๆ อีกทั้งยังรวมข้อมูลด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมด้วย แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนแม่บทระดับ ๒ รองลงมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งส่งผลกระทบให้หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงวิธีทำงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนในช่วง 10  ปีข้างหน้าต่อไป

ด้านดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา  กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579  โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 25632580) มี ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว เป็นประธาน ในการดำเนินดำเนินงานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน            3 คณะ ประกอบด้วย คณะที่ 1 คณะทำงานติดตามและประเมินสภาวการณ์ทางการศึกษา มี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เป็นประธาน คณะที่ 2 คณะทำงานปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.       2560  – 2579  มี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธาน และคณะที่ 3 คณะทำงานกลไกการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 25632580 ) สู่การปฏิบัติ มี ดร.กมล ศิริบรรณ เป็นประธาน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563  – 2580 ) ให้มีความสมบูรณ์ และสามารถเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของประเทศ ตอบสนองและรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ไม่ว่าทิศทางการศึกษาจะเป็นอย่างไรก็ตาม อีกทั้งยังต้องการให้ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงฯ เป็นแผนเชิงแนวคิด (Concept Design) หรือเป็นแผนชี้ทิศการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

หลังจากนี้ สกศ. จะนำ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563  – 2580 ) เสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษา และคณะรัฐมนตรีต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2