มูลนิธิอำพันยุทธ์ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา

มูลนิธิอำพันยุทธ์ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา

คุณณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ และ คุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ จากมูลนิธิอัมพันยุทธ์ มอบเงินสนับสนุน กสศ. จำนวน 31,100 บาท เพื่อบรรเทาอุปสรรคภาระค่าใช้จ่ายในการมาเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยมีนายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นตัวแทนรับมอบ ที่สำนักงานกสศ. ชั้น 13 อาคารไอบีเอ็ม ถนนพหลโยธิน

คุณณัฐพัชร์ กล่าวว่า มูลนิธิอำพันยุทธ์ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการสนับสนุนผู้คนในสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส สามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา มูลนิธิ จะเข้าไปสนับสนุนบำรุงพระพุทธศาสนา  และการลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ ทุรกันดาร

คุณณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร บจ.คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชันแนล

เมื่อเราทราบว่า กสศ. มีโครงการสร้างความเสมอทางการศึกษา ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ จัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ รวมถึงโครงการ มื้อนี้พี่เลี้ยง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของ มูลนิธิในการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ จึงได้นำเงินบริจาคของพนักงานบริษัทเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา มอบให้ กสศ. ได้ดำเนินการส่งต่อไปถึงนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป – คุณณัฐพัชร์ กล่าว

ทั้งนี้ มูลนิธิอำพันยุทธ์ ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับ งานวิจัยของกสศ. ที่จัดทำระบบ iSEE เวอร์ชั่น 2.0 เป็นเครื่องมือในการค้นหานักเรียนยากจนพิเศษ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือในการใช้ ระบบ iSEE ค้นหาพื้นที่เป้าหมาย ในการบริจาคช่วยเหลือนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส ของมูลนิธิในโอกาสต่อไปด้วย

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2