มูลนิธิอำพันยุทธ์ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา

มูลนิธิอำพันยุทธ์ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา

คุณณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ และ คุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ จากมูลนิธิอัมพันยุทธ์ มอบเงินสนับสนุน กสศ. จำนวน 31,100 บาท เพื่อบรรเทาอุปสรรคภาระค่าใช้จ่ายในการมาเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยมีนายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นตัวแทนรับมอบ ที่สำนักงานกสศ. ชั้น 13 อาคารไอบีเอ็ม ถนนพหลโยธิน

คุณณัฐพัชร์ กล่าวว่า มูลนิธิอำพันยุทธ์ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการสนับสนุนผู้คนในสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส สามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา มูลนิธิ จะเข้าไปสนับสนุนบำรุงพระพุทธศาสนา  และการลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ ทุรกันดาร

คุณณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร บจ.คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชันแนล

เมื่อเราทราบว่า กสศ. มีโครงการสร้างความเสมอทางการศึกษา ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ จัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ รวมถึงโครงการ มื้อนี้พี่เลี้ยง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของ มูลนิธิในการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ จึงได้นำเงินบริจาคของพนักงานบริษัทเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา มอบให้ กสศ. ได้ดำเนินการส่งต่อไปถึงนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป – คุณณัฐพัชร์ กล่าว

ทั้งนี้ มูลนิธิอำพันยุทธ์ ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับ งานวิจัยของกสศ. ที่จัดทำระบบ iSEE เวอร์ชั่น 2.0 เป็นเครื่องมือในการค้นหานักเรียนยากจนพิเศษ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือในการใช้ ระบบ iSEE ค้นหาพื้นที่เป้าหมาย ในการบริจาคช่วยเหลือนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส ของมูลนิธิในโอกาสต่อไปด้วย