อ่านแนวคิดนายกฯ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อ่านแนวคิดนายกฯ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมในแวดวงการศึกษาไทยที่น่าสนใจ

เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงาน “ยกกำลังสองการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ (Thailand Education Eco-System) สร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนภาครัฐ เอกชน  และสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมมือกันขับเคลื่อน “ยกกำลังสองการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ” (Thailand Education Eco-System) เพื่อเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การศึกษาไทย พัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดถูกต้อง ซึ่ง “การปฏิรูปด้านการศึกษา” เป็นรากฐานสำคัญ ที่ต้องอาศัยการผสานพลังจากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกคน ช่วยให้เกิดระบบนิเวศทางการศึกษาอย่างแท้จริง

พล.อ.ประยุทธ์  ยังสะท้อนถึงปัญหาทรัพยากรมนุษย์ที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ทั้งการขาดแคลนแรงงานเฉพาะทาง แรงงานที่มีฝีมือสูง ทักษะแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ ขณะที่ตลาดแรงงานต้องการอาชีวศึกษากลับไม่ได้รับความสนใจจากฝั่งผู้เรียน

จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้นักเรียนมีทางเลือกตรงกับความสามารถและศักยภาพของตนเอง สอดคล้องความของตลาด Supply และ Demand การพัฒนาประเทศและเทคโนโลยี รวมถึงสนับสนุนให้คนที่จบแล้วกลับไปทำงานในภูมิลำเนาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด ยกระดับคุณภาพของคุณครูทั่วประเทศสู่มาตรการการเรียนการสอนระดับสากล

นายกรัฐมนตรีย้ำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะเป็นกลไกสำคัญให้ประชาชนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีทีผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมกลไกขับเคลื่อนการศึกษาไทยยุคใหม่สู่การเป็นฐานทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศไว้ 3 ส่วน ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) และแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)  โมเดลการศึกษายกกำลังสอง หรือ Thailand Education Eco-System (TE’s) จะช่วยยกระดับระบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคล สู่ความเป็นเลิศตามแบบฉบับของตนเอง

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2