สร้างโอกาสเสมอภาคในพื้นที่ห่างไกล หนุนอสม.การศึกษาใช้เป็นเครื่องมือทำงาน

สร้างโอกาสเสมอภาคในพื้นที่ห่างไกล หนุนอสม.การศึกษาใช้เป็นเครื่องมือทำงาน

นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ เมื่อกลุ่มบริษัท “KPMG ”  ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีสี่แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 150  เครื่อง  เพื่อสนับสนุนโครงการ อสม.การศึกษา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ.

โดยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา  คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย  เมียนมาร์ และลาว พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่ปลดระวางการใช้งาน 1 ปีของบริษัท  จำนวน 150 เครื่อง มอบให้ กสศ. โดยมี นายสุภกร  บัวสาย  ผู้จัดการ กสศ.  ดร.อุดม วงษ์สิงห์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)   นายศุภโชค ปิยะสันติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่ปรึกษาเครือข่ายชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ สำนักงาน กสศ. ชั้น 13 อาคารไอบีเอ็ม ถ.พหลโยธิน   กทม.

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย  เมียนมาร์ และลาว พร้อมคณะผู้บริหารแลกเปลี่ยนความเห็นกับ กสศ.

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยทาง เคพีเอ็มจี ประเทศไทย  ยินดีให้ กสศ. นําเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ไปจัดสรรมอบให้แก่โรงเรียนเครือข่ายใน 4 ภูมิภาค ซึ่งมีนักเรียนรวมกว่า 30,000 คน เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดโอกาสที่จะเข้าถึงทรัพยากร

นอกจากนี้ เคพีเอ็มจี ยังได้เตรียมแผนจัดการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอรพื้นฐานระยะสั้นผ่านเทคโนโลยีการศึกษา ทางไกลให้กับคุณครูและนักเรียนเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิด “ห้องเรียนเคลื่อนที่” และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทิล ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

ขณะที่ นายสุภกร ผู้จัดการกสศ. ได้แนะนำ นายศุภโชค  ปิยะสันติ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในฐานะที่ปรึกษาเครือข่ายชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะ ให้กับ KPMG ได้ทำความรู้จัก เนื่องจากเป็นคุณครูที่บริหารด้านการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล มีข้อมูลครอบคลุมสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จาก KPMG ไปยังพื้นที่อย่างตรงเป้าหมาย

นอกจากนี้ กสศ.กำลังมีโครงการ อาสาสมัครด้านการศึกษา (อสม.การศึกษา) เป็นลักษณะของคนในพื้นที่ที่มีความเป็นจิตอาสา มาเป็นผู้ช่วยในการลงไปเยี่ยมครอบครัวเด็กนักเรียน ไปดูถึงสภาพปัญหาต่างๆ  ซึ่งการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี วิเคราะห์ถึงปัญหาและหาทางแก้ไข ดังนั้น การที่ KMPG มอบคอมพิวเตอร์ จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการอสม.การศึกษา 

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2