กสศ.เตรียมพร้อมรับประเมินความโปร่งใสภาครัฐ ITA จาก ป.ป.ช.

กสศ.เตรียมพร้อมรับประเมินความโปร่งใสภาครัฐ ITA จาก ป.ป.ช.

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคททางการศึกษา (กสศ.)

 

กสศ.เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ หรือ ITA ตลอดเกือบ 3 ปี บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้าน ป.ป.ช.ช่วยติวเข้มสอนระเบียบ หลักเกณฑ์ อุดช่องโหว่ปัญหาต่อต้านทุจริตเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “คุณธรรม ความโปร่งใส และการควบคุมภายใน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดยคุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งในภาพรวมของประเทศและในแต่ละหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคททางการศึกษา (กสศ.) กล่าว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่ใส่ใจต่อการบริหารงานกองทุนด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งกสศ.ในฐานะหน่วยงานรัฐที่ก่อตั้งขึ้นมาจะครบ 3 ปี ในวันที่ 14 พ.ค.2564 นี้ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จึงต้องมีการเรียนรู้เครื่องมือ หลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กสศ.ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และการกำกับดูแลดำเนินงานให้มีคุณธรรมมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งกสศ.ขึ้นมา เรามีบุคลากรเพียง 60 กว่าคน แต่ต้องทำงานผ่านเครือข่ายบุคลากรภายนอกนับแสนคน จึงต้องพยายามรณรงค์และจัดระบบป้องกันอย่างรัดกุม ส่วนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน ITA ครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่องที่เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” นายสุภกรกล่าว

นายสุภกร กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตไม่เพียงสร้างผลกระทบแต่ในประเทศเท่านั้น ยังกระจายความรุนแรงไปทั่วโลก จากที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยพยายามแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งการต่อต้านทุจริตยังเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ITA ถือเป็นมาตรการ การป้องกันทุจริตเชิงรุกที่สำคัญ เมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการร่วมประเมิน ITA จะช่วยลดความเสี่ยง หรือเป็นช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะช่วยให้สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน ทั้งหมดจะนำไปสู่เป้าหมายของ กสศ.ที่กำหนดตามความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาล

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2